Cyflenwad Tai at y Dyfodol

Rydym yn aml yn clywed am yr “argyfwng tai” ac mae wedi dod yn gyffredin i feddwl mai’r ateb i’r broblem eang a chymhleth hon yw “mae angen i ni adeiladu mwy o dai”.  Dyma mae datblygwyr tai yn ei ddweud yn aml er mwyn gwanhau cyfyngiadau cynllunio a rheoliadau adeiladu. Mae datblygiadau yn cael eu gwthio trwyddo hefyd heb fuddsoddiad digonol mewn seilwaith, gan achosi straen ar adnoddau a gwasanaethau cymunedau lleol.

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu atebion cynaliadwy hirdymor er mwyn ateb yr heriau sy'n wynebu Cymru ac felly wedi ymgymryd ag ymchwilio mewn i argyfwng tai yng Nghymru a sut y gallwn ei datrys.

Papur ymgynghorol gan weinidog cysgodol Plaid Cymru ar gyfer tai, Leanne Wood yw cyflenwad tai ar gyfer y dyfodol sy’n edrych ar gyflenwad tai yng Nghymru.

Prif bwrpas y papur yw amlinellu'n benodol y problemau sy'n bodoli yn y sector yng Nghymru, gan edrych ar y gwahanol ffyrdd y gellir datrys yr heriau.

Mae rhai o'r syniadau a gynigiwn yn cynnwys:

  • cynyddu’n sylweddol y nifer o Dai Cymdeithasol mae Cymru yn ei hadeiladu.
  • datblygwyr, cymdeithasau tai, ac Awdurdodau Lleol a chymunedau, i gydweithio ar ddatblygiadau newydd a'r broses CDLl, gyda lleoliadau addas wedi'u nodi a'r gwasanaethau sydd eu hangen i sicrhau bod cymunedau'n gweithio.
  • mae datblygiadau mawr wedi'u cynllunio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai, er mwyn cynyddu cyfran y tai cymdeithasol yn sylweddol yn y datblygiadau hyn a chreu cymunedau cymysg
  • dylid cryfhau llais cymunedau lleol yn y system gynllunio fel bod datblygiadau newydd yn gynaliadwy ac yn cynnwys buddsoddiadau mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Nid diben y papur yw cyflwyno polisi ond i gynnig syniadau a chyflwyno cwestiynau mewn ymgynghoriad â'r sector i geisio ateb problemau tai yng Nghymru.

Edrychwch ar y papur. Beth ydych chi'n ei feddwl? Anfonwch eich sylwadau ac ymatebion i'r ymgynghoriad at post@plaid.cymru, gyda'r Pwnc "Cyflenwad Tai at y Dyfodol" erbyn 1 Gorffennaf fan bellaf.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.