Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English

Ein Gweledigaeth am Gymru Iach 

Elin Jones AC  - Gweinidog Cysgodol Iechyd a Lles

Cymru yw man geni y GIG ac mae'n iawn ein bod yn falch o'r cyfraniad hwnnw. Mae angen arweinyddiaeth o'r newydd ar y GIG yng Nghymru heddiw. Rwy'n  awyddus i gael  gwasanaeth iechyd yng Nghymru sydd ar ei orau, ar gyfer staff a chleifion.

Mae Plaid Cymru yn credu yn egwyddorion sylfaenol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, lle mae mynediad yn rhad ac am ddim i bawb ac ar gael i bawb, lle bynnag yr ydynt yn byw.

Nid yw Iechyd a lles yn ffactorau ynysig. Mae gwaith a chyfoeth yn cael dylanwad arnynt, ac hefyd tai da a chyfleusterau chwaraeon a hamdden. Efallai bod meddygon a chyffuriau yn ein cadw'n fyw neu'n abl, ond mae iechyd a lles yr unigolyn yn dibynnu ar iechyd a lles cyffredinol ein cymdeithas.

Yr wyf am i'n GIG ddarparu gwasnaeth meddyg teulu a nyrsio cynhwysfawr nyrsio yn ein cymunedau. Rydym yn disgwyl i fod o fewn cyrraedd ysbyty acíwt a all achub ein bywydau mewn argyfwng ac rwyf am weld rhwydwaith o ysbytai rhanbarthol arbenigol, sy'n darparu triniaethau ac ymyrraeth feddygol sydd o safon sy'n arwain y byd. Dylai gwasanaethau o'r fath fod yn ddi-dor i bobl, lle nad yw rhwystrau gweinyddol a daearyddol yn rhwystro mynediad.

Yr wyf yn credu y dylai iechyd a gofal cymdeithasol gael eu huno gan ddarparu gwasanaeth cwbl integredig, gan ddiwallu anghenion yr unigolyn yn hytrach na chael eu gyrru gan flaenoriaethau a chyllidebau sefydliadau. Dylai gofal iechyd fod yn rhad ac am ddim yn ôl yr angen ac fe ddylai tâl am ofal cymdeithasol fod yn deg ac yn dryloyw.

Mae Plaid Cymru eisiau hyfforddi, cadw a recriwtio gweithlu llawn cymhelliant, gofalgar ac arbenigol ar gyfer y GIG a gofal cymdeithasol. Rydym yn awyddus i gynyddu ein gallu i hyfforddi'r gweithlu meddygol yn y dyfodol a byddwn yn darparu cymelliant ar gyfer  hyfforddiant mewn meysydd anodd eu recriwtio ac ar gyfer arbenigeddau.

I’r henoed a’r bregus, mae gofalwyr cymdeithasol yn chwarae rôl hanfodol ac mae’n rhaid i ni barchu a thalu’r gweithwyr hynny mewn modd priodol sy’n adlewyrchu eu gwerth cynyddol i’n cymdeithas.

Rhaid i’n triniaethau a thechnolegau meddygol fod gyda’r gorau yn y byd. Rydym eisiau gweld GIG Cymru yn cymryd rhan mewn mwy o ymchwil a threialon clinigol. Rydym eisiau gweld argaeledd diagnosteg ar gyfer cyflyrau cronig a chancr yn gwella. Rydym eisiau gweld gwasanaeth meddygol sy’n cael ei farnu ar sail canlyniadau i bobl, nid ar fewnbwn.

Mae iechyd meddwl a chorfforol ein pobl yr un mor bwysig. Fy amcan yw i feithrin cymdeithas ble nad oes unrhyw stigma ynghlwm â iechyd meddwl, a darparu gwasanaeth meddygol a chefnogaeth wedi ei deilwra i’r unigolyn. Ble fo unigolion wedi dod yn gaeth i sylweddau, yna rydym eisiau darparu gwasanaeth fydd yn galluogi pobl i goncro’r ddibyniaeth hynny.

I adfer iechyd Cymru mae angen egni o’r newydd ac arweinyddiaeth wleidyddol. Mae’r cyd-destun presennol yn un truenus ble fod ysbytai’n gorfod cystadlu i osgoi cael eu cau a ble fo GIG Cymru yn cael ei ddefnyddio fel pel-droed wleidyddol gan rai pleidiau.

Mae Plaid Cymru am i'r GIG fod yn ôl yn nwylo cleifion, ac unwaith eto'n destun eiddigedd y proffesiwn meddygol. 

Lawrlwythwch ein dogfen ymgynghori ar ein cynlluniau i gryfhau'r GIG.