Plaid am roi hwb i gyllid iechyd meddwl i fynd i’r afael ag amseroedd aros ‘annerbyniol’

 Addewidion_Iechyd_Meddwl.png

Mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi addo y byddai llywodraeth Cymru dan ei harweinyddiaeth yn rhoi hwb i gyllid iechyd meddwl er mwyn mynd i’r afael â’r amseroedd aros “annerbyniol” sy’n wynebu nifer o bobl sydd angen triniaeth.

Mae ffigyrau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos fod rhai pobl yn aros hyd at bedair blynedd i weld arbenigwr.

Dywedodd Leanne Wood y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cynyddu gwariant ar iechyd meddwl o £68m y flwyddyn erbyn 2021 er mwyn rhoi terfyn ar “dangyllido hirdymor” gwasanaethau.

Dywedodd Leanne Wood:

“Mae’r amseroedd aros am wasanaethau iechyd meddwl arbenigol sy’n wynebu nifer o bobl yng Nghymru yn annerbyniol.

“Dyna pam y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn ymrwymo i gynyddu gwariant ar wasanaethau iechyd meddwl o £68m y flwyddyn erbyn 2121 er mwyn rhoi terfyn ar y tangyllido hirdymor sy’n rhwystro darpariaeth ddigonol.

“Byddai’r cyllid ychwanegol hyn yn ein galluogi i wella mynediad i gwnselwyr a therapyddion hyfforddedig yn y gymuned. Byddem hefyd yn sicrhau y dylai pob cymuned gael mynediad rhesymol i ddarpariaeth gwelyau gofal iechyd meddwl brys ac na ddylid defnyddio celloedd heddlu i’r dibenion hyn.

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru hefyd yn cyllido ymchwil i fodelau triniaeth therapiwtig ychwanegol i ehangu dewis a chael gwared ar yr agwedd ‘un ateb i bawb.’

“Mae Plaid Cymru am anelu i sicrhau fod Cymru ar y blaen yn rhyngwladol o ran triniaeth ac adferiad i bobl gydag anhwylderau bwyta, drwy sefydlu canolfan breswyl arbenigol i’r rhai sy’n dioddef.

“Rydym yn cefnogi’r ymgyrch ‘Mae’n Bryd Newid’ yn erbyn rhagfarn a chamwahaniaethu yn erbyn rhai sydd a phroblemau iechyd meddwl. Mi weithiwn gyda chyflogwyr i sicrhau bod gwasanaethau cymorth ar gael i weithwyr sydd a phroblemau iechyd meddwl i’r diben o sicrhau bod pobl yn cael gwaith a help i barhau i weithio pan ddaw problemau.

"Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i roi terfyn ar y stigma sydd ynghlwm ac iechyd meddwl ac i wella mynediad i wasanaethau i’r rhai sydd angen triniaeth, pryd bynnag a ble bynnag y byddant ei angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.