Arweinydd Plaid yn annog dadl gyhoeddus am fewnfudo ar sail ‘ffeithiau nid ofn’

2016_LW_3_(1).JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi galw am agwedd fwy rhesymegol i’r ddadl gyhoeddus ynghylch mewnfudo, yn hytrach na'r codi bwganod sy'n creu rhaniadau yn ein cymunedau.

Daw galwad Leanne Wood wrth i AS Llafur Rachel Reeves honni yng nghynhadledd flynyddol ei phlaid heddiw y gall tensiynau dros fewnfudo "ffrwydro" i gythrwfl cyhoeddus os nad yw'r mater yn cael ei reoli.

Galwodd Arweinydd Plaid Cymru y sylwadau yn "ymfflamychol ac anghyfrifol" gan ychwanegu fod yr AS Llafur yn gwaethygu yn hytrach na datrys pryderon dilys pobl dros swyddi a thai.

Dywedodd Leanne Wood:

"Mae clywed AS Llafur yn siarad am gythrwfl ar ein strydoedd os nad yw lefelau mewnfudo'n cael eu rheoli yn bryderus a siomedig. Bydd y defnydd o'r fath iaith ymfflamychol ac anghyfrifol yn gwaethygu yn hytrach na datrys pryderon pobl dros fewnfudo.

"Wrth gwrs fod pobl yn ofni fod swyddi a chartrefi yn cael eu rhoi i bobl o dramor sydd efallai heb gyfrannu i'r system yn hytrach nag i bobl o'r gymuned leol sydd wedi.

"Serch hyn, rhaid mynd i'r afael a'r pryderon hyn drwy gamau ymarferol megis deddfwriaeth i atal cyflogwyr rhag tanseilio'r gweithlu cartref, nid gyda rhethreg ymfflamychol fel y welwyd heddiw. Byddem yn disgwyl hyn gan UKIP, ond nid gan Lafur.

"Mae pryderon nifer o bobl yn codi o broblemau sydd wedi eu hachosi gan agenda llymder ddinistrio Llywodraeth Doriaidd y DG sydd wedi arwain at golli swyddi a gwasanaethau lleol. Pe baent yn canolbwyntio ar daclo osgoi talu treth, yna byddai mwy o adnoddau ar gael ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus sydd dan bwysau.

"Yn hytrach na chydnabod hyn a dwyn y Ceidwadwyr i gyfrif fel gwrthblaid gyfrifol, mae'n siomedig gweld Llafur yn dawnsio i gan UKIP drwy ildio i ofnau a'u dynwared o ran polisi.

"Yr wythnos diwethaf yn y Cynulliad Cenedlaethol, ymunodd Llafur gyda'r Toriaid, y Democratiaid Rhyddfrydol ac UKIP i wrthwynebu rhyddid symudedd ar draul yr economi Gymreig. Beth sy'n digwydd i'r Blaid Lafur?

"Byddwn yn annog pob plaid i fabwysiadu agwedd llawer mwy rhesymegol a phwyllog i fewnfudo i sicrhau fod y ddadl gyhoeddus yn cael ei gyrru gan ffaith yn hytrach na'r codi bwganod niweidiol sy'n dominyddu ar hyn o bryd.

"Dan yr amgylchiadau hyn mae perygl y bydd pobl yn cael eu hanafu. Byddwn yn disgwyl i Lafur ddeall hyn ac i weithredu mewn modd llawer mwy cyfrifol ar y cwestiynau hyn."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.