Plaid Cymru yn sefydlu comisiwn annibyniaeth

indycom3.jpg

Bydd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn cyhoeddi mewn digwyddiad yng Nghaernarfon heno y bydd ei blaid yn sefydlu comisiwn fydd yn edrych ar fanylion sut y gallai Cymru annibynnol weithio.

Bydd y comisiwn hyd braich, dan gadeiryddiaeth cyn AC a gweinidog Llywodraeth Cymru, Jocelyn Davies, yn edrych ar yr achos economaidd dros annibyniaeth.
 
Bydd y comisiwn hefyd yn ystyried y perthnasoedd rhwng Cymru yn y dyfodol, gweddill y DU a'r Undeb Ewropeaidd.
 
Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, y byddai'r comisiwn yn paratoi llwybr i Gymru gyflawni ei hannibyniaeth.
 
Dywedodd Mr Price fod y sgwrs ynghylch annibyniaeth Cymru wedi symud o 'yr ymylon i'r brif ffrwd' a'i bod yn bryd argyhoeddi pobl Cymru pam nad yw annibyniaeth 'yn ddymunol yn unig' ond yn 'gwbl hanfodol'.
 
Ychwanegodd y byddai ffurfio'r comisiwn yn foment tyngedfennol yn hanes Cymru.
 
Meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price,
 
"Mae rhywbeth yn digwydd yng Nghymru. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae miloedd wedi gorymdeithio mewn gorymdeithiau annibyniaeth yng Nghaerdydd, Caernarfon a Merthyr. Mae arolygon barn yn dangos yn gyson bod tua 30 y cant yn cefnogi annibyniaeth. Mae annibyniaeth wedi symud o'r ymylon i brif ffrwd dadl wleidyddol Cymru.
 
"Ein nod yw argyhoeddi pobl Cymru nad yw annibyniaeth yn ddymunol yn unig, ond yn gwbl hanfodol er mwyn mynd i'r afael â'n problemau a gwella ein safon byw.
 
"Dyna pam rwy'n falch o gyhoeddi bod Plaid Cymru wedi sefydlu comisiwn, dan gadeiryddiaeth yr arbennig Jocelyn Davies, i edrych ar sut y gall Cymru ddod yn annibynnol yn y degawd nesaf. Bydd y comisiwn hyd braich yn dadansoddi ac yn datblygu polisiiau er mwyn llunio llwybr clir tuag at yr annibyniaeth sydd ei hangen arnom fel cenedl.
 
 "Mae hon yn drobwynt yn hanes ein gwlad. Cred Plaid Cymru mai annibyniaeth yw'r dewis gorau i bobl a chymunedau Cymru. Bydd y comisiwn hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth brofi hynny. Mae'n bryd datgan ysbryd Cymreig newydd o annibyniaeth a gobaith trwy wrthod rhoi ein ffydd yn sefydliad San Steffan sydd wedi ein methu cyhyd. Mae'n bryd dewis dyfodol y byddwn ni ein hunain yn ei lunio. Mae'n bryd dewis ein hannibyniaeth.
 
Ychwanegodd cadeirydd y Comisiwn, Jocelyn Davies,
 
"Mae'n anrhydedd cadeirio'r comisiwn hwn a fydd yn ymgysylltu'n feirniadol â'r holl gwestiynau ynghylch annibyniaeth Cymru fel sut y gallwn ei fforddio, sut olwg fyddai ar ein cysylltiadau rhyngwladol yn y dyfodol, neu beth fyddai ar bapur pleidleisio refferendwm ar annibyniaeth Cymru.
 
"Bydd y Comisiwn yn ymgynghori â Chynulliad y Dinasyddion i lywio ei gwaith ochr yn ochr â darparu dadansoddiad manwl ac argymhellion polisi ar y llwybrau gorau i sicrhau annibyniaeth.
 
"Nid gwaith un blaid yn unig yw creu Cymru annibynnol newydd, ond gwaith cenedl gyfan, ei holl bobl a'i holl safbwyntiau. Pa ymateb gwell i anhrefn San Steffan na dechrau trafodaeth feddylgar, obeithiol ac adeiladol gyda'n pobl am ddyfodol ein gwlad?
 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.