Strategaeth Ddiwydiannol San Steffan yn esgeuluso Cymru

LSR_conf_3.jpg

Plaid Cymru yn beirniadu’r Strategaeth Ddiwydiannol am fethu ag ymrwymo i brosiectau Cymreig

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, Liz Saville Roberts, wedi beirniadu Strategaeth Ddiwydiannol Prif Weinidog y DG am fethu â gwneud unrhyw gynigion ar gyfer Cymru.

Croesawodd AS Dwyfor Meirionnydd ddatblygiad strategaeth ddiwydiannol fel rhywbeth y bu “ei angen ers amser”, ond beirniadodd Lywodraeth y DG am anwybyddu economi diwydiannol Cymru.

Rhybuddiodd Ms Saville Roberts y bydd bygythiadau Prif Weinidog y DG i gymryd Cymru allan o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau yn gwaethygu anghysonderau daearyddol sydd eisoes yn ddifrifol ar draws y Wladwriaeth Brydeinig, a galwodd ar Lywodraeth y DG i ddatblygu Cronfa Gydgyfeiriant Ranbarthol newydd, i gadw’r addewid a wnaed gan ymgyrch Brexit – na fuasai Cymru yn colli ceiniog petai’n pleidleisio i Adael.

Mae Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DG yn gwneud ymrwymiadau am seilwaith ar hyd a lled Lloegr, ond nid yw’n crybwyll unrhyw brosiectau penodol yng Nghymru. Galwodd AS Plaid Cymru am eglurder ar ymrwymiad Llywodraeth y DG i drydaneiddio’r rheilffyrdd yn ne a gogledd Cymru.

Yn ei sylw, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, Liz Saville Roberts AS:

“Wedi saith mlynedd o esgeulustod, mae’n hen bryd cael y strategaeth ddiwydiannol hon, ond mae’n anhygoel nad yw’n cynnig unrhyw beth i Gymru.

“Mae ein heconomi, sy’n cael ei arwain gan allforion ac sy’n dibynnu’n drwm ar weithgynhyrchu, yn gwneud polisi a strategaeth ddiwydiannol yn hanfodol bwysig i’n perfformiad economaidd, a thrwy hynny i safon byw ein pobl.

“Mae ein gwarged masnach sylweddol, a grëwyd yn bennaf gan ein masnach gyda’r Farchnad Sengl Ewropeaidd, yn golygu y caiff bygythiad Prif Weinidog y DG o Brexit ffyrnig ganlyniadau difrifol ac anghymesur i Gymru, ac y mae’n siomedig iawn y daw’r strategaeth hon fel modd o liniaru difrod Brexit, yn hytrach na hwb i ddiwydiant, gan ategu ein safle fel allforiwr cryf yn y farchnad fwyaf yn y byd.

“Heb raglenni dosbarthu cyfoeth yr UE, yr elwodd Cymru’n sylweddol ohonynt, mae’n bwysicach fyth i Lywodraeth y DG fynd i’r afael â’r rhaniadau cyfoeth daearyddol cynyddol ar draws y Wladwriaeth Brydeinig.

“Mae’n annerbyniol i un rhan o’r Wladwriaeth Brydeinig, yn Llundain fewnol, fod yn rhanbarth gyfoethocaf Ewrop, tra bod rhannau eraill o’r wladwriaeth mewn rhanbarthau o Gymru yn dioddef tlodi dybryd.

“Rhaid i San Steffan drin y sectyddiaeth economaidd hwn. Rhaid i Lywodraeth y DG ymrwymo i roi ei chronfa ddosbarthu cyfoeth ein hun yn lle rhaglenni cydgyfeiriant economaidd yr UE, a dechrau buddsoddi mewn prosiectau cyfalaf yng Nghymru fel mater o frys.

“Mae’n warthus fod pobl Cymru yn dal i aros am drydaneiddio prif lein y Great Western yn y de, heb sôn am drydaneiddio rheilffordd gogledd Cymru. Y strategaeth ddiwydiannol hon oedd y cyfle perffaith i Lywodraeth y DG ymrwymo i amserlen, ond yn hytrach, maent wedi anwybyddu Cymru unwaith eto.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.