Adolygiad CCCU yn cefnogi polisi’r Blaid – rhaid i’r Llywodraeth weithredu canfyddiadau i roi chwarae teg i gleifion Cymru

Rhun.jpg

Adolygiad annibynnol yn argymell dileu “natur eithriadol” yng ngheisiadau cleifion unigol

Mae Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth heddiw wedi croesawu cyhoeddi’r adolygiad annibynnol i’r system Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (CCCU). Yr oedd yr adolygiad annibynnol yn gonsesiwn allweddol a enillwyd gan y Blaid gan Lafur yn dilyn etholiad y Cynulliad. Mae’r adolygiad yn cefnogi Plaid Cymru ar nifer o feysydd:

•Y dylid dileu’r maen prawf fod cleifion yn gorfod arddangos ‘natur eithriadol’.
•Fod angen llawer mwy o gysondeb trwy’r broses gyfan.
•Fod angen i’r broses ei hun fod yn llai biwrocrataidd a haws ei deall.


Bu mynediad at feddyginiaethau yn faes dadleuol yng ngwleidyddiaeth Cymru, gydag adroddiadau yn y cyfryngau am gleifion yn methu cael triniaethau yn digwydd yn rheolaidd dros y blynyddoedd diwethaf. Bu’r pryder mwyaf yn y system CCCU, lle bu loteri cod post yn bodoli yng Nghymru, gydag achosion o gleifion yn cael eu cymeradwyo ar gyfer triniaethau yn un BILl, ond nid mewn un arall.

Gwnaeth Plaid Cymru ddiwygio’r drefn CCCU hon yn ymrwymiad allweddol yn eu maniffesto.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth:

“Bydd cleifion yng Nghymru yn falch o ddeall fod yr adolygiad yn cytuno â Phlaid Cymru y dylai’r broses o gleifion orofod dangos natur eithriadol ddod i ben, ac yr ydym yn croesawu’r cynnig y dylid ei dileu.

“Bydd rhoi yn lle’r prawf hwn brawf y caiff cleifion ‘fudd clinigol sylweddol’ yn helpu mwy o gleifion i gael y driniaeth mae arnynt ei hangen, Rydym yn falch hefyd fod yr adolygiad yn cytuno gyda Phlaid Cymru y bu gormod o anghysonderau yn y gorffennol rhwng byrddau iechyd yng Nghymru, a chredwn y bydd cynnig yr adolygiad am Swyddogaeth Ansawdd Cenedlaethol i fonitro panelau gyda dyletswydd i adrodd am anghyso yn helpu i ymdrin â hyn.

“Mae canlyniadau’r adolygiad hwn yn dangos fod Plaid Cymru yn iawn i fynnu y dylid cynnal yr adolygiad fel rhan o’n cytundeb wedi’r etholiad gyda Llywodraeth Cymru

“Mae’r adolygiad hefyd yn gwneud nifer o argymhellion eraill i wella’r broses a thrwy hynny sicrhau fod mwy o gleifion yn cael y triniaethau mae arnynt eu hangen. Byddwn yn monitro ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad hwn yn ofalus. Ni ddylai’r un claf yng Nghymru erioed fethu â chael triniaeth a allai achub bywyd oherwydd cymhlethdodau biwrocrataidd a phroses anodd ei deall”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.