Llafur yn troi cefn ar nyrsys y Gogledd

RNP_MAI_081113_NHS01JPG.jpg

Llywodraeth Cymru yn ‘gywilyddus’ am wrthod ymyrryd

 

 

Mae methiant gwleidyddion Llafur i gefnogi nyrsys yng ngogledd Cymru dros gynlluniau dadleuol i newid rotas gan fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr wedi ei alw’n “gywilyddus”.

Pleidleisiodd ACau Llafur yn erbyn cynnig Plaid Cymru yn y Cynulliad i gefnogi nyrsys ac i gael gwared ar y cynigion, a fyddai’n gweld nyrsys a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yn gweithio shifft ychwanegol yn ddi-dâl y mis gan y byddai’r bwrdd iechyd yn gorfodi seibiannau di-dâl arnynt.

Yn hytrach nac ymyrryd dywedodd gweinidog iechyd Llafur, Vaughan Gething, fod newid rota yn fater gweithredol i’r bwrdd iechyd, er fod y bwrdd dan reolaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru ers dros pedair mlynedd.

Dywedodd AC Plaid Cymru’s Gogledd Cymru, Llyr Gruffydd, fu’n arwain y ddadl yn y Cynulliad yn galw ar weinidogion i weithredu, ei fod yn siomedig iawn gydag agwedd y Llywodraeth: “Dyma gyfle i ddangos undod, i sefyll gyda staff rheng flaen y GIG. Byddai mwy na 4,000 o nyrsys a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd yn cael eu heffeithio pe bai'r cynigion hyn yn cael eu gweithredu ac mae deisebau i gael gwared ar y newidiadau wedi casglu miloedd o lofnodwyr mewn dros y mis diwethaf. Os cyflwynir y newidiadau, cred y bwrdd iechyd y gall arbed £25,000 o'i fil nyrsio asiantaeth misol o £1,120,000. Ond gwyddom o dystiolaeth nyrsys fod colli ewyllys da ymhlith staff nyrsio yn amhrisiadwy. Mae nyrsys eisoes yn gweithio drwy’i seibiannau oherwydd prinder staff ac i bob pwrpas ar alwad trwy gydol eu shifft - mae'r bwrdd iechyd yn ceisio manteisio ar ewyllys da nyrsus trwy estyn seibiannau di-dâl fesul shifft. 

“Mae nyrsys wedi disgrifio hyn fel hoelen olaf yn yr arch os bydd yn bwrw ymlaen. Bydd yn effeithio ar drefniadau gofal plant, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn rhoi pwysau ychwanegol ar weithlu gor-estynedig.

“Mae'n anodd credu bod hyn wedi mynd i ymgynghoriad ond mae'n fwy syfrdanol fyth bod gwleidyddion Llafur wedi troi eu cefnau ar bryderon nyrsys am y newidiadau rota yn ystod y ddadl yma. Ni siaradodd yr un AC Llafur ar wahân i'r gweinidog ond roeddent yn hapus i bleidleisio yn erbyn ein cynnig. Mae'n agwedd gywilyddus ac yn un y gobeithiaf y bydd staff rheng flaen a'u hundebau yn gweld yn annerbyniol."

Dywedodd Mr Gruffydd y byddai'r ymgyrch i gael gwared ar y rotas newydd arfaethedig yn parhau ac anogodd bobl ledled y rhanbarth i arwyddo'r ddeiseb yn cefnogi nyrsys: https://www.wrexhamplaid.cymru/nurse_rotas_pet

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.