Plaid yn galw ar Lafur i wrando ar ‘ddefnyddwyr’ nid ‘darparwyr’ ar y Bil Awtistiaeth

BeFunky-collage.jpg

Gan gadarnhau y byddai ACau Plaid Cymru yn pleidleisio o blaid y bil awtistiaeth, mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros iechyd Helen Mary Jones AC wedi annog Llafur i wrando ar bobl ag awtistiaeth a'u teuluoedd a chefnogi'r bil.

Er yn amheus o'r angen am ddeddfwriaeth ar y dechrau, meddai Helen Mary Jones AC fod clywed tystiolaeth uniongyrchol gan bobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd mewn pwyllgor yn y Cynulliad wedi newid ei meddwl.

Meddai Ms Jones fod fframweithiau cyfredol wedi gadael pobl ag awtistiaeth i lawr ac mai deddfwriaeth yw’r unig ffordd i sicrhau bod gwasanaethau a darpariaeth arbennig yn cael blaenoriaeth.

Wrth siarad cyn ddadl y Bil Awtistiaeth heddiw, meddai Helen Mary Jones AC, 

“Er fy mod yn amheus i ddechrau am yr angen am ddeddfwriaeth, mae gwrando ar ddefnyddwyr y gwasanaeth wedi newid fy meddwl.

“Mae'r dystiolaeth a gyflwynwyd ger ein bron yn y Pwyllgor [Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon] gan bobl ag awtistiaeth a'u teuluoedd yn dangos bod yr holl ymdrechion blaenorol i ddefnyddio fframweithiau a chyfarwyddebau wedi methu.

“Nid yw'r fframweithiau ddeddfwriaethol presennol - yn enwedig y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn gweithio'n dda i bobl sydd ag awtistiaeth.

“Er dweud nad ydynt yn derbyn bod angen deddfwriaeth ar gyfer cyflwr penodol, mae Llywodraeth Cymru ei hun wedi cydnabod bod angen darpariaeth arbennig arnom i bobl ag awtistiaeth trwy gynhyrchu fframwaith cenedlaethol.

“Byddaf yn falch o bleidleisio dros y Bil hwn heddiw. Nid yw’r tystiolaeth gan deuluoedd sydd wedi ceisio ymwneud â Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau dros y pymtheg mlynedd diwethaf wedi bod yn llwyddiannus. Ni allaf weld sut y bydd gwasanaethau’n cael blaenoriaeth heb ddeddfwriaeth. Er ein bod yn cydnabod bod heriau ac angen i wella'r ddeddfwriaeth ddrafft, nid yw hwn yn reswm i atal y Bil rhag pasio heddiw.

"Mae gan Lafur ddewis i’w wneud - gwrando ar 'ddarparwyr' neu ddefnyddwyr y gwasanaeth?”

Ychwanegodd gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros ofal sydd hefyd yn feddyg teulu, Dr Dai Lloyd AC,

“Rwy'n cefnogi'r bil hwn oherwydd diffyg darpariaeth gwasanaeth dros nifer o flynyddoedd. Bum yn gadeirydd cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol cyntaf yn y Cynulliad Cenedlaethol ar awtistiaeth ac nid oes dim wedi newid ers hynny.

“Rydym wedi cael strategaethau a chynlluniau ac eto mae pobl yn dal i aros am ddiagnosis a thriniaeth.

"Bydd pobl sy'n dweud bod y deddfau presennol yn cwmpasu hyn yn anwybyddu nad yw llawer o bobl ag awtistiaeth yn dod o dan y ddeddfwriaeth gyfredol fel oedolion gyda anableddau dysgu na materion iechyd meddwl.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.