Plaid am roi terfyn ar esgeulustod Llafur o'r gogledd

 North_Wales_Launch_1_CYM.png

Heddiw bydd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru yn addo y byddai llywodraeth dan ei harweiniad yn rhoi terfyn aresgeulustod Llafur o'r gogledd a chyflwyno cynllun clir ac uchelgeisiol i adfer y rhanbarth.

Bydd Plaid Cymru yn cynnal ei Lansiad Ymgyrch ar gyfer y gogledd yn Llandudno ddydd Iau ble y bydd ymgeisyddion ac actifyddion yn cwrdd i drafod gweledigaeth y blaid i dorri amseroedd aros yng Ngwasanaeth Iechyd y gogledd, cefnogi busnesau bach yr ardal, a buddsoddi mewn isadeiledd ledled y rhanbarth er mwyn creu swyddi a rhoi hwb i'r economi leol.

Wrth siarad cyn y lansiad, beirniadodd Leanne Wood Lywodraeth Llafur Cymru am ei "esgeulustod hir-dymor" o'r gogledd, gan eu cyhuddo o wastraffu miliynau ar ddim ond ambell filltir o'r M4 pan fo ffyrdd a rheilffyrdd yn ngweddill y wlad angen buddsoddiad ar frys.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae buddiannau gogledd ein gwlad wrth galon amcanion Plaid Cymru ac mae ein rhaglen i lywodraethu yn adlewyrchu hyn.

"Rydym wedi ymrwymo i wasgaru ffyniant i bob cwr o Gymru a sicrhau fod pob cymuned o Langefni i Langollen yn profi adferiad economaidd.

"Mae esgeulustod hir-dymor Llywodraeth Lafur Cymru o'r gogledd wedi gadael y rhanbarth ar y droed ol o ran perfformiad economaidd. Yn ddiweddar, mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i roi terfyn ar hyn drwy fuddsoddi mewn isadeiledd ledled y rhanbarth. Byddem yn rhoi cynlluniau i wella'r A55 ar waith yn syth, a dwyn pwysau ar lywodraeth San Steffan i gyflymu'r gwaith o drydaneiddio prif reilffordd y gogledd.

"Byddai ein Bil Adferiad Rhanbarthol yn sicrhau fod y gogledd wastad yn cael cyfran deg o arian gan lywodraeth Cymru - rhywbeth mae'r weinyddiaeth Lafur bresennol wedi methu ei sicrhau. Ar hyn o bryd, mae'r gogledd yn derbyn 17% o wariant cyfalaf er gwaetha'r ffaith ei bod yn gartref i 22.4% o boblogaeth Cymru.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru hefyd yn rhoi hwb i sector busnesau bach hanfodol y gogledd drwy dorri trethi busnes, a chodi lefelau caffael drwy sicrhau fod mwy o gytundebau cyhoeddus yn mynd i gwmniau lleol ledled gogledd Cymru.

"Mae achub a chryfhau ein Gwasanaeth Iechyd yn flaenoriaeth i Blaid Cymru. Dyna pam ein bod wedi addo agor tair canolfan diagnosteg canser arbennigol i dorri amseroedd aros a bydd un o'r rhain wedi eu lleoli yn y gogledd. Rydym hefyd wedi ymrwymo i hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon ychwanegol yng Nghymru a bydd y gogledd yn cael cyfran deg o'r rhain.

"Am lawer rhy hir, mae gogledd ein gwlad wedi cael ei thrin fel ol-ystyriaeth. Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi ymrwymo i wastraffu £1bn - mwy na chyfanswm yr holl arian mae'n ei roi i awdurdodau lleol y gogledd - ar ddim ond ambell filltir o'r M4 tra bod ffyrdd a rheilffyrdd yng ngweddill y wlad angen buddsoddiad ar frys. Mae yna ffyrdd mwy cost-effeithiol o ddatrys problemau'r M4 a fyddai'n rhyddhau arian i'w wario ar weddill y wlad hefyd.

"Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn llywodraeth i Gymru gyfan. Rydym yn benderfynol o uno ein cenedl a sicrhau fod pob rhan o Gymru'n elwa yn sgil ein cynlluniau i gryfhau'r Gwasanaeth Iechyd, trawsnewid ein heconomi, a rhoi diwedd ar y loteri cod-post sy'n atal mynediad i nifer o wasanaethau hanfodol ledled Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.