Ymgais olaf gan Blaid Cymru i achub y grant gwisg ysgol

Mae Plaid Cymru wedi gwneud ymdrech olaf i arbed y grant gwisg ysgol rhag cael ei dorri gan Lywodraeth Cymru trwy orfodi pleidlais yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Cynhaliwyd dadl dan arweiniad Plaid Cymru yn y Senedd ddydd Mercher gan orffen mewn pleidlais oedd yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i adfer y grant gwisg ysgol.

Methodd y bleidlais 26 i 29 heb unrhyw ymataliadau.

Wrth siarad yn y siambr, meddai Leanne Wood AC, arweinydd Plaid Cymru,

"Mae miloedd o blant wedi elwa o'r grant gwisg ysgol - sydd werth £700,000. Pan mae traean o'n plant ni yn byw mewn tlodi, mae toriadau buddion yn dal i ostwng ar y tlotaf a'r banciau bwyd ar y cynnydd. Roedd y penderfyniad i dorri'r grant hwn yn anhygoel. "Rydw i am ofyn i'r Gweinidog unwaith eto, beth oedd yn ei ysgogi i dorri'r grant yn y lle cyntaf? Pa asesiad effaith a wnaeth hi a phwy yr ymgynghorwyd â hi?"

Ychwanegodd Llyr Gruffydd AC a ysgrifennydd cabinet cysgodol dros addysg a dysgu gydol oes,

"Rwyf yn synnu o weld fod y llywodraeth Lafur hon wedi torri'r grant gwisg ysgol - mae'n cynnig cefnogaeth hanfodol i lawer o deuluoedd tlotaf Cymru ac roedd o fudd i 5,500 o deuluoedd yn ystod llynedd yn unig. Mae'n cael ei gwerthfawrog gan yr awdurdodau lleol, ysgolion, athrawon ac undebau athrawon, rhieni a phlant. Mae cwestiynu ei hangen yn ffôl. Mae'n drueni bod llywodraeth dan arweiniad Llafur yn torri cefnogaeth i'r rhai tlotaf ein cymdeithas a hynny ar adeg lle mae angen cefnogaeth fwy nag erioed. Gyda llywodraeth Geidwadol y DU yn torri'r wladwriaeth les a gyda chostau byw ar gynnydd, dyma'r peth olaf y byddwn i'n ei ddisgwyl gan Lafur."

Mynegodd nifer o Aelodau'r Cynulliad bryder am y toriad i'r grant gwisg ysgol ar 17 Ebrill yn ystod y sesiwn lawn gyntaf ers i'r toriad gael ei gyhoeddi yn ystod toriad y Pasg, gan gynnwys aelodau meinciau cefn y Blaid Lafur, Lynne Neagle, Mike Hedges a Darren Millar.

Cafodd gwelliant yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i ddisodli'r grant gyda pholisi arall ei basio yn ddiweddarach ond beirniadwyd hynny am fod yn ddiffygiol.

Yn dilyn y bleidlais, meddai Leanne Wood,

"Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn bwriadu cyflwyno grant newydd a gwell, ond roedd hynny dim ond yn dilyn adborth negyddol a phwysau gwleidyddol. Ni soniwyd am grant newydd pan adroddwyd am y toriad yn gyntaf.

Nid ydym wedi derbyn tystiolaeth bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried yn ddigonol yr effaith y bydd penderfyniadau hyn yn ei gael ar blant. Dylid asesu penderfyniadau ynghylch plant a phobl ifanc a sefydlu strategaeth i atal tlodi plant. Dylid mesur penderfyniadau cyllidebol yn erbyn y strategaeth hon. Mae'r penderfyniad hwn id ddisodli'r grant yn ymosodiad ar bobl tlotaf cymdeithas.

Bydd Plaid Cymru yn parhau i ymgyrchu i sicrhau bod cefnogaeth i brynu gwisgoedd ysgol ar gael i rhai o deuluoedd tlotaf Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.