Neges Blwyddyn Newydd 2017 gan Leanne Wood

31120242831_0e44154a4c_o-2.jpg

Mae gwleidyddiaeth yn 2016 wedi newid y byd. Roedd y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, etholiad arlywyddol UDA, y rhyfeloedd yn Syria a Yemen ac argyfwng y ffoaduriaid yn her i’r byd i gyd. Ac y mae hynny cyn sôn am newid hinsawdd, sef y bygythiad mwyaf i ddiogelwch dynoliaeth a’n dyfodol ni oll.

Ar waethaf y digwyddiadau a’r sialensau hyn, dylem oll edrych at 2017 a gwneud yn sicr mai dyma’r flwyddyn pryd y byddwn yn gwrthdroi pethau negyddol. Rhaid i ni oll wneud ein rhan er mwyn sicrhau nad blwyddyn pesimistiaeth, dicter nac ofn fydd y flwyddyn newydd.

Allwn ni fod yn obeithiol am newid cadarnhaol? Allwn ni addunedu gwneud ein gorau glas dros ein cymunedau, ein teuluoedd a’r bobl o’n cwmpas?

Plaid Cymru yw’r blaid dros Gymru. Ein harwyddair yw “meddyliwch ar lefel y byd, gweithredwch ar lefel leol”.

Ar ein pennau ein hunain, all yr un ohonom newid digwyddiadau byd-eang. Gyda’n gilydd, fel cenedl y Cymry, fe allwn wneud gwahaniaeth a gallwn oll ddylanwadu ar yr hyn sy’n digwydd yma yn ein gwlad ac yn ein cymuned ein hunain.

Mae gwneud y byd yn well lle yn dechrau gyda chamau ymarferol yn ein strydoedd ein hunain.

Er bod cymaint o bobl wedi colli ffydd mewn gwleidyddion a gwleidyddiaeth, bydd Plaid Cymru yn gweithio i ennill ymddiriedaeth pobl, i fod yn wahanol ac i wrthwynebu’r sefydliad a chanoli ar ein hardaloedd lleol.

Mae Plaid Cymru yn wastad wedi gwreiddio yn lleol. Boed eich cartref yng Nghaerdydd, Caerfyrddin neu Gaernarfon, mae gan ddinasyddion Cymru gynrychiolwyr Plaid Cymru lleol yn gweithio gyda’u timau lleol all ofalu fod y rhai mewn grym yn gwrando ar lais ein cymunedau. Boed yn fater o lanhau ein strydoedd a’n hamgylchedd, cefnogi busnesau lleol, mynnu tegwch i bobl neu weithio i adfer balchder yn ein trefi a’n pentrefi, fe all Plaid Cymru wneud gwahaniaeth y flwyddyn nesaf, ac fe wnawn.

Mae cymunedau cryf yn creu cenedl gref.

Dros y deuddeng mis a aeth heibio, enillodd Plaid Cymru fwy o gynghorwyr yng Nghymru nac unrhyw blaid arall.

Felly os ydych eisiau gwneud rhywbeth cadarnhaol ac ymarferol i helpu eich cymuned, os ydych eisiau bod yn rhan o dîm sy’n ymestyn dros Gymru benbaladr, beth am ymuno â Phlaid Cymru a helpu i gryfhau ein presenoldeb yn eich cymuned trwy helpu yn ein hymgyrch etholiadau lleol?

Cred Plaid Cymru mewn Cymru ac mewn byd lle mae grym a chyfoeth yn cael ei rannu ymysg y lliaws. Lle mae cyfiawnder a chwarae teg i bawb. Lle mae gan bob unigolyn gyfle i ryddhau ei botensial a’i chreadigrwydd. Nid yw llwyddo i wneud hyn yn cychwyn yn San Steffan na hyd yn oed yn y Cynulliad; mae’n cychwyn yn eich cymuned chi ac ar eich stryd chi.

Dymunaf flwyddyn newydd dda i bob un ohonoch.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.