"Hawl i iechyd meddwl i’n pobl ifanc”: Leanne Wood yn datgelu polisi newydd yng Nghynhadledd y Blaid

15430533540_53328e5d0b_z.jpg

Mae Plaid Cymru wedi lansio polisi iechyd meddwl newydd i bobl ifanc yn eu Cynhadledd Wanwyn.

Yn ystod ei haraith allweddol, cyhoeddodd arweinydd y blaid, Leanne Wood y byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn creu hawl i ofal iechyd meddwl i bobl ifanc. Yn bwysicach, ar ôl derbyn adnoddau ychwanegol, gallai byrddau iechyd wynebu dirwyon os bydd amseroedd aros annerbyniol am Wasanaethau Iechyd Meddwl plant a Phobl Ifanc (GIMPPhI) yn parhau.

Dengys yr amseroedd aros presennol fod bron i un o bob pump o blant a phobl ifanc yn aros mwy na 10 wythnos am apwyntiad cyntaf, a bod yn rhaid i bron i hanner aros dros 4 wythnos

Wrth grybwyll ei “hymrwymiad personol”, dywedodd y byddai mwy o adnoddau yn cael eu rhoi i fyrddau iechyd yn uniongyrchol er mwyn sicrhau y byddai modd i’r mathau o driniaethau sydd ar gael ehangu.

Cadarnhaodd arweinydd Plaid Cymru hefyd y byddai ei phlaid mewn llywodraeth yn cyllido gwasanaethau heb fod yn rhai GIMPPhI a mesurau ataliol, gan gynnwys targedu plant ar aelwydydd sy’n wynebu ansicrwydd swydd ac anawsterau ariannol.

Ymdriniodd hefyd â record y Llywodraeth Lafur yn ehangach ar y GIG gan ymosod ar eu record wael o gyflawni, a rhoi cynigion eraill gerbron.

Amlinellwyd y polisi fel un o gyfres ehangach o “amcanion ar gyfer llywodraeth” a ddatblygir ar y cyd gan wleidyddion Plaid Cymru yn y cyfnod cyn etholiadau nesaf y Cynulliad.

Dywedodd Leanne Wood AM:

“Mae bron i 1 o bob 5 o blant a phobl ifanc yn aros mwy na 10 wythnos am apwyntiad.

“Nid dim ond ystadegyn yw’r pumed plentyn hwnnw. Gallai’r plentyn hwnnw fod ar ddibyn argyfwng. A thrwy’r adeg, mae penderfyniadau a difrod na ellir eu troi’n ôl yn digwydd.

“Mae’r plentyn hwnnw yn cael tro gwael. Mae’r plentyn hwnnw yn cael tro gwael ar ddwylo Llywodraeth Lafur Cymru.

“Dyw hyn ddim yn ddigon da.

“Rwyf eisiau gweld agwedd seiliedig ar hawliau.

“Gan adeiladu ar gynsail lle deddfodd Cymru am hawliau plant, byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn creu hawl i ofal iechyd meddwl i bobl ifanc.

“Bydd byrddau iechyd yn wynebu dirwyon os bydd plant yn parhau i gael eu gadael i lawr.

“Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn cynyddu adnoddau …ond rhaid i fwy o adnoddau i fyrddau iechyd arwain ar leihau amseroedd aros.”

Ychwanegodd Leanne Wood AC:

“Yr wyf i wedi gwneud ymrwymiad personol i bwyso ar Lywodraeth Cymru i wella deilliannau iechyd meddwl, yn enwedig i bobl iau.

“Ein neges i bobl ifanc, ac i’w rhieni, yw ein bod yn rhoi gwerth arnoch.

“Chi yw ein peirianyddion nesaf, ein nyrsys, ein hadeiladwyr.

“Diolch byth, fydd ar y rhan fwyaf o bobl ifanc fyth angen y gwasanaethau hyn.

"Ond i’r rhai ohonoch fydd, bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn wastad yn eich cefnogi, ac yn sefyll ochr yn ochr â chi.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.