Leanne: Brexit yn cryfhau'r achos o blaid system gyfreithiol i Gymru

2016_LW_3_(1).JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud heddiw fod pleidlais y DG i adael yr Undeb Ewropeaidd yn cryfhau'r achos o blaid creu system gyfreithiol ar wahan i Gymru.

Dywedodd Leanne Wood fod y DG yn wynebu 'cyfnod o gythrwfl cyfansoddiadol' a bod rhaid i Gymru gael ei grymuso i fedru gwneud penderfyniadau fydd yn gwarchod buddiannau ei heconomi a'i chymunedau.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru hefyd, os yw'r Mesur Cymru presennol yn methu a datrys y cwestiwn o greu system gyfreithiol i Gymru - datblygiad sydd bellach wedi sicrhau cefnogaeth drawsbleidiol ac o blith y proffesiwn - yna bydd angen bil arall arwahan.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Mae'r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd nawr yn golygu fod y Deyrnas Gyfunol yn wynebu cyfnod o gythrwfl cyfansoddiadol.

"Bydd rhaid datgymalu sawl darn o ddeddfwriaeth gyda phwerau'n dychwelyd o Frwsel mewn sawl maes polisi.

"Mae Plaid Cymru wedi dadlau ers cryn amser fod ar Gymru angen system gyfreithiol ar wahan i ni allu gweinyddu'r cyfreithiau sy'n cael eu pasio gan y Cynulliad Cenedlaethol mewn modd priodol. Cymru nawr yw'r unig wlad yn y byd gyda deddfwrfa ond dim awdurdodaeth ei hun.

"Wrth i benderfyniadau tyngedfennol gael eu gwneud yn San Steffan fydd yn effeithio pob rhan o'r DG, rhaid i Gymru gael ei grymuso i allu gwarchod buddiannau ein gwlad.

"Golyga hyn gael y gallu i wneud penderfyniadau sy'n gwasanaethu anghenion unigryw ein heconomi a'n cymunedau, yn hytrach na gadael i benderfyniadau sy'n effeithio Cymru gael eu gwneud gan y wlad drws nesaf.

"Rhaid i ni hefyd gael yr isadeiledd cyfreithiol cywir yng Nghymru i ddelio gydag unrhyw bwerau fydd yn dychwelyd o Frwsel i'r Cynulliad. Do, pleidleisiodd pobl i adael, ond ni wnaethant bleidleisio i ganoli pwerau yn San Steffan.

"Os nad yw'r cwestiwn o system gyfreithiol i Gymru'n cael ei ddatrys ar frys, mae perygl y byddwn yn troi'n endid "LloegraChymru' gyda statws Cymru fel cenedl eilradd o fewn hynny'n cael ei gadarnhau. Mae'r Bil Cymru sy'n pasio drwy Senedd San Steffan ar hyn o bryd yn gyfle i fynd i'r afael a'r perygl hwn. Bydd methiant i wneud hyn yn sbarduno'r angen am fil newydd, ar wahan.

"Rwy'n annog pob plaid yng Nghymru i uno y tu ol i awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru fel y gall ein cenedl lunio dyfodol ol-Frexit unigryw a fydd yn rhoi gwell siawns i ni o sicrhau tegwch a ffyniant i'n holl gymunedau."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.