Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

O'r senedd: Llyr Gruffydd

15/11/2012

Nid bob wythnos y mae busnes y Cynulliad yn cychwyn gyda datganiad mor arwyddocaol â’r un a wnaed gan y Llywydd ddydd Mawrth. Dwyf i ddim yn siŵr a oeddwn yn disgwyl cymeradwyaeth fyddarol pan gadarnhaodd fod y Cydsyniad Brenhinol wedi ei roi ar Dachwedd 12 i Ddeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012 - Deddf gyntaf y Cynulliad i dderbyn y Cydsyniad Brenhinol, ond yr oedd yn teimlo braidd yn fflat.

 Efallai fod hynny oherwydd nad y Llywodraeth, ond Comisiwn y Cynulliad, a gyflwynodd y bil. Mae blwyddyn a hanner wedi mynd heibio ers i’r llywodraeth Lafur hon ddod i rym, ac yr ydym yn dal i ddisgwyl iddynt gyflwyno un darn o ddeddfwriaeth.

Efallai fod y diffyg brwdfrydedd wedi ei achosi gan yr ymdeimlad nad yw hyn ond cychwyn taith hir i ddeddfwriaeth newydd i Gymru. Ac eto, efallai mai’r rheswm oedd bod y siambr yn wacach nac arfer am gyfnodau maith yr wythnos hon. Yr oedd meinciau Llafur yn arbennig yn hynod wag ar adegau, ac ni wnaeth hyd oed y Prif Weinidog drafferthu i ddod i’r ddadl ar gyllideb ddrafft ei Lywodraeth ei hun.

Trueni nad oed dyno i glywed araith Leanne Wood. Mae hi wedi bod yn glir o’r cychwyn mai ei blaenoriaeth fel arweinydd Plaid Cymru yw gwella’r economi. Bydd ei bargen ar y gyllideb yn creu miloedd o brentisiaethau, yn creu cannoedd o swyddi ac yn sicrhau fod pobl ifanc yn cael y sgiliau y mae arnynt eu hangen at y dyfodol. Gyda chwarter y bobl ifanc yng Nghymru yn ddi-waith ar hyn o bryd, a llawer mwy yn ei chael yn anodd yn ariannol, bydd hyn yn rhoi hwb economaidd sydd i’w groesawu.

Un arall oedd yn straffaglian yr wythnos hon oedd Gweinidog Iechyd Llafur. Nid dim ond am ei bod dan y lach am adroddiad ‘annibynnol’ oedd yn feirniadol o ail-gyflunio’r GIG yn y gogledd, a ail-ysgrifennwyd wedi i’r bwrdd iechyd ymyrryd, ond am ei bod hefyd yn amlwg yn brwydro yn erbyn salwch. Ymdrechodd yn lew trwy ei busnes yn y Cynulliad ac yr oedd yn tisian ac yn tagu ei ffordd i mewn ac allan o’r siambr trwy’r wythnos. Esboniwyd unrhyw ddryswch ynglŷn â’i rôl yng nghanoli gwasanaethau iechyd gan ei chyfaddefiad i Elin Jones mai hi fydd yn gorfod cymryd y penderfyniad terfynol ar ail-gyflunio ysbytai.

Mae ‘ngwobr i am ddyfyniad yr wythnos yn mynd i’r AC Llafur dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, Joyce Watson, a ddywedodd wrth y Cynulliad ei bod yn ceisio “osgoi clichés fel y pla”. Yr un pla ag sydd wedi taro’r Gweinidog Iechyd, tybed?