Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Ewrop: Mewn neu Mas?

22/01/2013

 Gan Ioan Bellin.

Mae'r ddadl rhwng y rhai sydd eisiau aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd a'r rhai sydd o’r meddylfryd na ddylir wneud unrhywbeth gyda  gwledydd eraill yn Ewrop yn parhau.

Beth sydd bron yn angof o ran pwysigrwydd y diddordeb cenedlaethol Cymreig yw chwarae rôl weithredol yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r holl ddadl yn canolbwyntio'n bennaf ar rôl y DG yn Ewrop yn y dyfodol.

Roedd yn ddiddorol gweld, felly, unig  ASE Cymreig  y Blaid Lafur yn cyhoeddi pamffled yn ddiweddar o'r enw "Yr Achos gwladgarol dros Gymru yn Ewrop". Mae’r enw braidd yn gamarweiniol gan fod y rhan fwyaf o'r bamffled yn ymwneud yn bennaf â safle'r DU yn yr UE er bod rhywfaint o oleuni yn cael ei roddi ar y safbwynt Cymreig.

Ar dudalen pedwar o'r pamffled rydym yn gweld hyn:  "Mae ymchwil diweddar wedi dangos bod buddiannau aelodaeth yr UE Cymru tua £ 40 y person". Darn o ymchwil diweddar yw hwn a wnaed gan Jill Evans ASE ar ran Plaid Cymru gan ein bod yn credu bod pobl Cymru yn haeddu cael gwybod sut mae arian yr UE o fudd iddynt hwy.

Tan i’r adroddiad hwn ar Gyllid yr UE ar gyfer Cymru gael  ei gyhoeddi, doedd dim ffigyrau yn bodoli ar faint roedd Cymru yn ei dderbyn gan yr UE, nid oedd Llywodraeth Cymru na'r Swyddfa Gyllid Ewropeaidd Cymru, y corff sy'n gyfrifol am edrych ar arian yr UE i Gymru, wedi cyfrifo faint yr ydym yn ei dderbyn. Mae hyn yn syfrdanol.

Y mae hi, fodd bynnag, yn braf gweld pleidiau eraill yn dilyn arweiniad Plaid Cymru ac yn gwneud ymdrech i ddangos pa mor fuddiol yw’r UE i economi Cymru.

Y mis diwethaf, roedd erthygl diddorol gan Gomisiynydd yr UE,  Johannes Hahn yn y Western Mail, ac  amlinellodd y manteision cronfeydd strwythurol o'r Undeb Ewropeaidd i Gymru a sut oedd yn cael neges wahanol o ardaloedd fel y cymoedd, oedd yn wahanol i'r negeseuon o Lundain. Dywedodd 'Yr hyn y maent yn ei ddweud wrthyf, heb eithriad,  yw bod cymunedau lleol yn dibynnu ar y cronfeydd hyn o’r UE, ac os ydynt yn cael eu torri, ni fyddai unrhyw drysorlys yn rhoddi arian yn eu lle.'

Yr oedd Mr Hahn hefyd yn egluro effaith arian yr Undeb Ewropeaidd ar brosiectau megis Canolfan Nanoiechyd Prifysgol Abertawe sydd wedi elwa o £ 10.12m. Hyd at mis diwethaf mae buddsoddiad yr UE wedi creu mwy na 16,000 o swyddi a bron i 4,500 o fentrau, ac wedi helpu 45,000 o bobl i mewn i waith a 120,000 i ennill cymwysterau. Byddech yn llenwi Stadiwm y Mileniwm ddwywaith ar gyfer y seremoni raddio.

Rydym i gyd yn gwybod bod gweithredoedd yn siarad llawer mwy na geiriau. Mae ASau Llafur o Gymru yn San Steffan wedi  mynd yn erbyn y budd cenedlaethol Cymreig yn Ewrop drwy bleidleisio o blaid toriad yng nghyllideb yr UE, ochr yn ochr â gwrthryfelwyr Torïaid. Roedd hyd yn oed y Prif Weinidog yn erbyn torri'r gyllideb, ac yn erfyn ar ei blaid i bleidleisio dros rewi cyllideb Ewrop.

Mae pennod diweddar y ddrama wleidyddol Borgen yn dwyn y teitl 'Ym Mrwsel, ni  all neb eich clywed yn sgrechian.' Efallai y byddai rhai Aelodau Seneddol Ewropeaidd o Gymru ffarfrio  y teitl: 'Ym Mrwsel does neb yn gwybod sut yr ydych yn pleidleisio'.

Ar 25 Hydref 2012, pleidleisiodd y Senedd Ewropeaidd ar Fframwaith aml-flynyddol Ariannol (MFF) Adroddiad Interim y gyllideb. Nid yw'n syndod fod, yr ASE Cymreig o UKIP wedi pleidleisio i ddileu paragraff a oedd yn gofyn am gynnydd o 5% yn y MFF. Pleidleisiodd Jill Evans i’w  gadw a methodd yr ASE Llafur Cymru bleidleisio er bod yn bresennol yn y Senedd.

Mae'r ASE Llafur hefyd wedi methu pleidleisio i gadw paragraff a fyddai'n sicrhau swm sylweddol o arian fyddai’n cael ei roi yn y gronfa wrth gefn ar gyfer argyfyngau yn y sector amaeth. O'r bedair plaid sydd yn cynrychioli Cymru yn Senedd Ewrop, Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn sefyll i fyny dros Gymru a diddordebau cenedlaethol Cymru.