Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

O San Steffan : Colofn Hywel Williams AS

05/03/2013

Anaml iawn daw’r cyfle i ni alw dadl lawn yn enw Plaid Cymru. Ond haleliwia, ddydd Mercher cawsom ‘supply day’, ar y cyd efo’r SNP a’r Blaid Werdd.

Doedd y rheswm dros ein ffafrio â’r fath fraint ddim yn ddirgelwch. Dydd Iau oedd diwrnod is-etholiad Eastleigh. Ddydd Mercher byddai heidiau o ASau Tori , Llafur a Rhyddfrydol yn curo drysau. Byddai’r Ty yn hanner gwag.

Ta waeth am hynny, doedd dim angen pedroni’n hir cyn dewis ein pwnc, sef y dreth ar lofftydd. Dyma’r drefn newydd ble fydd pobl sy’n derbyn cymorth efo’r rhent ac efo un llofft ‘sbâr’ yn colli 14% o’r cymorth hwnnw, a rhai efo dwy a mwy yn colli 22%.

Dadl y llywodraeth ydy y dylai’r pobl yma symyd yn ddiymdroi i lety llai. Digon teg fyddai rhai yn siwr o’i ddweud. Ond mae dadleuon maith a manwl yn erbyn y fath bolisi, nid yn lleiaf fod cymaint o’r rhai fydd yn dioeddef yn bobl anabl neu yn ofalwyr.

Ond o gymryd y llywodraeth ar eu gair, pa asesiad tybed a wnaethant o allu pobl i adael eu cartrefi. Yn ôl  Cyngor Gwynedd,  bydd 1,378 o deuluoedd lleol yn gorfod ystyried symyd.

A oes tai iddynt oll? Holais y gweinidog, a oedd y ddarpariaeth tai rhent mewn ardaloedd gwledig Cymru yn ddigon ystwyth i ymateb i’r galw mawr newydd.

‘Data… are not available’ oedd ei ateb. Ond peidiwch a phetruso, byddant yn ymchwilo, gan gyhoeddi adroddiad cychwynnol yn 2014 ac adroddiad terfynnol yn 2015

Mae’r drefn newydd yn dechrau o fis Ebrill 2013 ymlaen.

Yn y cyfamser gall pobl symud, gofyn am arian gan eu teuluoedd, cymryd lojar neu weithio mwy o oriau. Byddwch yn cytuno felly rwy’n siwr nad oes unrhyw broblem.

Ond ychwanega’r gweinidog:

‘How individuals will respond is not yet known.’

I mi mae’n amlwg. Bydd pobl sydd wedi byw yn lleol am ddegawdau (ac sy’n asgwrn cefn i unrhyw stad dai) yn aros a ceisio talu mwy o rent, o leiaf £12.00, a hyd at £24.00 yr wythnos.

A dyma ni wir gymhelliad y llywodraeth wedi ei ddinoethi. Ar eu ffigyrau nhw eu hunain bydd y polisi yn arbed £420 miliwn, arian a ddaw o bocedi pobl gyffredin,.


Gyda llaw, mae o leiaf un cymdeithas tai yn Lloegr am ailddiffinio rhan o’u stoc tai, o fod yn dai ‘canolig’ i fod yn dai ‘llai’, gan felly ganiatau i’w tenantiaid osgoi y dreth ar lofftydd.

Da iawn nhw o ran y tenantiaid. Ond bydd yn costio £250,000 y flwyddyn iddynt mewn rhent coll. Ac o ystyried pa mor ddigllon ydy’r llywodraeth yma, mae’n siwr bydd gorchymyn y erbyn y penderfyniad reit fuan.

 


Mae newidiadau mawr eraill i fudd daliadau ar y gweill, a’r rhai i amodau’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (Personal Independence Payment) yn ddadlennol iawn o agwedd y llywodraeth. 

Ar hyn o bryd  gall pobl na all gerdded o gwbl, a phobl sy’n ei chael hi’n anodd eithriadol neu yn beryglus i’w hiechyd i gerdded dros 50 metr ei hawlio. Yr hicyn newydd fydd 20 metr.

Bydd y rheol newydd yn torri allan nifer sydd i bob pwrpas yn gaeth i’w cartrefi, er yn medru straffaglu rhyw chydig o gamau.

Bydd rhai o’r rhain yn byw mewn ardaloedd gwledig ble nad oes trafnidiaeth gyhoeddus ddigonol. Bydd eraill eisoes efo ymrwymiadau i logi neu brynu ceir. Ond tydi hyn yn cyfri dim.


Erbyn i chi ddarllen hyn bydd miri Eastleigh drosodd, y papurau newydd wedi talu teyrnged  i’r enillydd, gwawdio rhai o’r collwyr, rhyfeddu at gamp UKIP (beth bynnag fo eu canlyniad) a bellach … yn lapio crwyn tatws neu ar hoelen ambell i le chwech hen ffasiwn. Sic transit gloria mundi.