Llŷr Gruffydd

Ymgeisydd etholaeth De Clwyd a rhanbarth Gogledd Cymru (rhif 1)

Llŷr Gruffydd - De ClwydLlŷr Gruffydd - Gogledd Cymru (1)

Gwefan Facebook Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Rwyf wedi cynrychioli Rhanbarth Gogledd Cymru yn y Senedd ers 2011. Yn y cyfnod hwnnw, rwyf wedi gwasanaethu fel Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg ac yn fwy diweddar fel Gweinidog Cysgodol dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig. Rwyf hefyd wedi cadeirio Pwyllgor Cyllid dylanwadol y Senedd.

Mae gennyf record gref o ymgyrchu. Ar fater iechyd, llwyddais i helpu atal cynlluniau i orfodi ein nyrsys i weithio oriau ychwanegol heb dâl ychwanegol. Ataliais gynigion i breifateiddio gwasanaethau dialysis yn y gogledd a datgelais sgandal ein bwrdd iechyd yn gwario £2m y mis ar staff dros dro, gan gynnwys y “Marbella Man” - ymgynghorydd yn cael ei dalu £2,000 y dydd i weithio o’i gartref gwyliau yn Sbaen.

Yn 2019 rhoddais gynnig llwyddais gerbron Senedd i ddatgan argyfwng hinsawdd – gan sicrhau mai’n senedd ni oedd y cyntaf yn y byd i wneud hynny.

Llynedd, fi oedd yr AS cyntaf i lwyddo i lywio deddfwriaeth bwyllgor trwy’r Senedd. Bydd y Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhoi gwell warchodaeth a mynediad at gyfiawnder i’r bobl fwyaf bregus sy’n cael tro gwael gan ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Wedi teimlo ers amser nad yw’r gogledd yn cael ei chyfran deg o fuddsoddiad a swyddi, sefydlais Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Ogledd Cymru. Mae’r grwp yn dod â holl ASau gogledd Cymru at ei gilydd, gan gryfhau ein llais a chanolbwyntio ar faterion rhanbarthol fel yr economi, addysg bellach ac uwch a chysylltiadau trafnidiaeth. Rwy’n gyn-gadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Fioamrywiaeth a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Rhaid i’r Senedd roi blaenoriaeth ar fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth dros y blynyddoedd i ddod. Bu ymateb y Llywodraeth flaenorol yn druenus o araf ac annigonol, ac mae’n rhaid i hyn newid. Wrth i ni ddod allan o bandemig Covid mae gennym gyfle unigryw i ail-lunio’r ffordd yr ydym yn byw ein bywydau, a rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru roi arweiniad cryf a a do-wyro ar hyn.

Mae hefyd angen Llywodraeth sydd yn brwydro dros Gymru gyfan – gan sicrhau buddsoddiad a mynediad cyfartal at wasanaethau lle bynnag yr ydych yn byw.

Beth wnewch chi dros Dde Clwyd / Gogledd Cymru petaech yn cael eich ethol?

Mae’n rhaid inni fynd i'r afael â'r heriau hirsefydlog ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr gan fynd at i wella gofal iechyd ledled y gogledd trwy hyfforddi a recriwtio mwy o nyrsys, meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol. Bydd hyn yn helpu'n gwasanaeth iechyd fynd i'r afael â'r rhestrau aros am driniaethau ac i ddatblygu gwell gwasanaethau arbenigol. Byddaf hefyd yn ymgyrchu am gefnogaeth ychwanegol i fusnesau bychain. Bydd y flwyddyn nesaf yn dyngedfennol a byddaf yn ymgyrchu am fenthyciadau di-log newydd a gwyliau ad-dalu er mwyn helpu'r busnesau hyn i ddod nol yn gryf ar ôl y pandemig.