Llŷr Gruffydd

Llŷr Gruffydd

Gwefan Facebook Twitter Instagram E-bost Gwefan y Senedd

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Portffolio: Materion Gwledig; Cadeirydd y Grŵp

Mae Llŷr wedi gwasanaethu fel Aelod o'r Senedd dros Ranbarth Gogledd Cymru ers 2011. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi cadeirio Pwyllgor Cyllid y Senedd (2018-2021) a’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith (2021 hyd heddiw).

Mae hefyd wedi gwasanaethu ei blaid fel Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg, a Gweinidog yr Wrthblaid dros Gyllid a Llywodraeth Leol. Daeth Llŷr hefyd yn Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru am gyfnod yn 2023.

Dechreuodd Llŷr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn dod yn Brif Swyddog Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol. Yn ddiweddarach bu’n gweithio i gwmni datblygu economaidd yn cefnogi creu busnesau newydd ac yn helpu busnesau presennol i ddatblygu a thyfu. Mae Llŷr hefyd wedi bod yn rheolwr ymgynghorol gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Yn ystod ei gyfnod fel AS mae Llŷr wedi dod yn ymgyrchydd amlwg ar ystod o faterion ar draws Gogledd Cymru. Mae wedi bod yn feirniad cryf o fethiannau’r gwasanaeth iechyd yn y rhanbarth, yn enwedig ym maes iechyd meddwl, gwasanaethau mamolaeth a chau ysbytai cymunedol. Safodd dros nyrsys oedd yn brwydro yn erbyn gwaith shifft ychwanegol heb dâl ac mae wedi gwrthwynebu preifateiddio gwasanaethau gan y bwrdd iechyd a Llywodraeth Cymru.

Mae gan Llŷr hanes o frwydro dros gymunedau gwledig ac amaethyddol. Mae wedi bod yn eiriolwr cyson dros ddiogelu gwasanaethau gwledig ac wedi bod yn feirniad amlwg o fethiant y Llywodraeth i fynd i’r afael â TB mewn gwartheg. Arweiniodd hefyd y ddadl yn erbyn y rheoliadau NVZ, gan annog ymagwedd fwy cymesur.

Mae'n byw yn Rhuthun ac mae ganddo bedwar o blant.


Cynnwys digidol // Digital material

Oni nodir yn wahanol, caiff y cynnwys a gyhoeddir ar y gwefannau canlynol ei hyrwyddo gan Llŷr Gruffydd, Birch House Business Centre, Hen Lôn Parcwr, Rhuthun, LL15 1NA.

Unless otherwise stated, the content published on the following sites is promoted by Llŷr Gruffydd, Birch House Business Centre, Hen Lôn Parcwr, Rhuthun, LL15 1NA.