Plaid Cymru yn galw am gofrestr o lobïwyr

00_Neil_McEvoy_AC.jpg

Mae Grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi cefnogi yn unfrydol alwadau am gofrestr o lobïwyr.

Bu galwadau am gofrestr yn tyfu ers i Neil McEvoy, AC Canol De Cymru, ddefnyddio dadl fer i daflu goleuni ar lobïo yng Nghymru.

Mae cofrestr swyddogol eisoes yn bod i Senedd y DG ac y mae Mesur Lobïohefyd yn mynd trwy Senedd yr Alban, a fydd yn arwain at gofrestr Albanaidd.

Mewn ymateb i alwadau cynyddol am gofrestr swyddogol, bydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal ymchwiliad i lobïo yng Nghymru, gan gynnwys sut y mae deddfwriaeth yn gweithio yng ngwledydd eraill y DG.

Bydd Plaid Cymru yn awr yn galw am i’r ymchwiliad hwnnw argymell cofrestr swyddogol o lobïwyr yn ddioed.

Wrth siarad am gyhoeddiad y Blaid, dywedodd Neil McEvoy:

“Mae Aelodau Cynulliad yma i gynrychioli’r cymunedau a’u hetholodd, nid buddiannau corfforaethol yn lobïo y tu ôl i ddrysau caeedig.

“Mae gan y cyhoedd yr hawl i wybod pwy yw lobïwyr, pryd y mae gweinidogion yn cwrdd â hwy, beth a drafodwyd yn eu cyfarfodydd a faint o arian sydd yn y contract lobïo . Nid yw’r cofrestr gwirfoddol presennol yn dod yn agos at hynny.

“Dylai Llafur fod wedi dysgu eu gwers pan adawson nhw i’r banciau reoleiddio eu hunain, a arweiniodd at chwalfa ariannol enfawr, a phobl ledled Cymru yn colli eu swyddi a’u cynilion.

“Rwyf eisoes wedi dal y Prif Weinidog pan ddywedodd ef ar goedd nad oedd lobïwyr yn gallu mynd at weinidogion. Pan ddangosais i dystiolaeth iddo am weinidogion Llafur mewn digwyddiadau lobïo, rhaid oedd iddo gyfaddef fod ganddynt fynediad, nid dim ond cyfarfodydd ffurfiol. Unwaith eto, yr oedd yn camarwain y Senedd.

“Ond mae’r Prif Weinidog yn colli’r pwynt yn llwyr, sef y dylai’r cyfarfodydd fod yn ffurfiol a chael eu cofnodi.

“Mae nam difrifol hefyd ar y gofrestr wirfoddol bresennol am ei fod yn gymwys i’r DG gyfan. Os edrychwch ar gwmnïau lobïo sydd yn gweithredu ar hyd a lled y DG, mae’n amhosib gwybod a yw eu cleientiaid yn ceisio dylanwadu ar ddeddfwriaeth Gymreig oherwydd y cyfan welwch chi yw rhestr o gleientiaid i’r DG gyfan. Dyna pam fod arnom angen cofrestr Gymreig.

“Rwyf yn falch iawn fod y Blaid yn arwain y ddadl ar ddwyn lobïo allan i’r golwg. Dyma’n union beth sydd arnom ei angen i ddwyn ymlaen ein democratiaeth Gymreig yn yr 21ainganrif. Ac y mae’n dangos mai’r bobl yr ydym ni’n atebol iddynt yw’r cymunedau sy’n ein hethol”.

“Mae’n bwysig fod Llafur yn awr yn derbyn y galwadau am fwy o dryloywder trwy gefnogi’r alwad am gofrestr Gymreig o lobïwyr. Wedi hynny, gallant ddechrau cyhoeddi dyddiaduron a chofnodion teliffon eu Gweinidogion hefyd fel y gallwn weld mewn gwirionedd beth maent yn wneud”.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.