Dafydd Wigley yn ceisio cefnogaeth yr Arglwyddi i ddatganoli plismona

Wigley_conference.jpg

Bydd arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, heddiw yn annog Tŷ’r Arglwyddi i gefnogi ei welliant i ddatganoli plismona i Gymru.

Gallai trosglwyddo’r cyfrifoldeb dros blismona i Gymru arwain at hwb gwerth £25 miliwn i’w cyllid, a bydd cyn-arweinydd Plaid Cymru heddiw yn cyflwyno gwelliant i Fesur Cymru yn Nŷ’r Arglwyddi.

Bydd Dafydd Wigley yn amlygu’r ffaith fod y tair prif blaid yng Nghymru – Llafur, Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr – oll wedi cydnabod manteision datganoli plismona, a bod Comisiwn trawsbleidiol Silk wedi argymell datganoli yn ôl yn 2014.

Wrth gyflwyno ei welliant yn nes ymlaen, fe ddywed Dafydd Wigley:

“Wela’i ddim rheswm o gwbl pam y dylai blaenoriaethau plismona Cymru gael eu rheoli gan Senedd y DG yn hytrach na Senedd Cymru – y Cynulliad Cenedlaethol. Mae plismona wedi ei ddatganoli i’r Alban ac i Ogledd Iwerddon, felly pam nad i Gymru? Beth sy’n gwneud Cymru yn eithriad?

“Mae pedwar Comisiynydd Heddlu a Throsedd Cymru, Llywodraeth Cymru, yr wrthblaid swyddogol yng Nghymru a hyd yn oed y Ceidwadwyr Cymreig wedi mynegi cefnogaeth i ddatganoli plismona, ond mae Llywodraeth y DG yn benderfynol o gadw heddluoedd Cymru yn nwylo gweision sifil Whitehall.

“Sefydlwyd Comisiwn Silk gan y Torïaid ac yr oedd yn cynnwys y pedair prif blaid wleidyddol yng Nghymru, a’r blaid Geidwadol yn eu plith. Treuliodd ei aelodau ddwy flynedd yn ymgynghori â’r cyhoedd, cymdeithas sifig, academia ac arbenigwyr o ddiwydiant ynghylch y pwerau sy’n angenrheidiol i gryfhau Cymru ac i roi grym iddi.

“Derbyniodd dystiolaeth ysgrifenedig, gwrandawodd ar dystiolaeth lafar, ac ymweld â phob cwr o Gymru. Clywodd dystiolaeth gan yr heddlu eu hunain a chan Ffederasiwn yr Heddlu yn galw am ddatganoli plismona, a dyna oedd argymhelliad yr adroddiad.

“Mae gennym bellach ffigyrau yn dangos, petai plismona yn cael ei ddatganoli, y gallai Heddluoedd Cymru fod yn well eu byd o £25 miliwn y flwyddyn, a thrwy hynny wella diogelwch y cyhoedd.

“Mae Llywodraeth y DG yn dadlau yn erbyn y dystiolaeth, ac yr wyf yn gobeithio y byddant yn dod at eu coed ac yn cefnogi fy ngwelliant.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.