Liz Saville Roberts yn croesawu camau i amddiffyn dioddefwyr trais rhywiol

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn mabwysiadu mesurau o’r Mesur Aelod Preifat

Mae AS Plaid Cymru a’r ymgyrchydd dros hawliau dioddefwyr, Liz Saville Roberts, wedi croesawu i newidiadau a gyhoeddwyd heddiw gan Ysgrifennydd Cyfiawnder y DG, na fydd yn rhaid i ddioddefwyr trais rhywiol bellach orfod dioddef croesholi yn fyw yn y llys.

AS Dwyfor Meirionnydd yw llefarydd ei phlaid ar Gyfiawnder a Materion Cartref, a chyflwynodd Fesur Deng Munud (Mesur Aelod Preifat) ym mis Chwefror mi amddiffyn dioddefwyr trais rhywiol rhag cael eu croesholi am eu hanes rhywiol.

Yn ei sylw ar y cyhoeddiad gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder a Materion Cartref, Liz Saville Roberts AS:

“Rwy’n falch fod Llywodraeth y DG wedi symud yn dilyn y pwysau cyhoeddus ar y mater hwn.

“Ni ddylai dioddefwyr trais orfod dioddef y cywilydd o gael eu croesholi am eu hanes rhywiol yn y llys. Os bydd y newidiadau i ganiatáu tystiolaeth fideo a recordiwyd ymlaen llaw a gynigir gan yr Ysgrifennydd Cyfiawnder yn cyfyngu sefyllfaoedd o’r fath, rhaid eu croesawu fel cam cadarnhaol ymlaen i ddioddefwyr. Mae hyn yn swnio fel defnydd arloesol o dechnoleg i wella cyfiawnder.

“Mae’r gyfraith yn ceisio atal hanes rhywiol gyda dynion eraill i gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth yn erbyn y rhai sy’n gwneud cyhuddiadau o drais rhywiol ym mhob achos ond y rhai mwyaf eithriadol. Ond y caswir yw bod dioddefwyr yn cael eu croesholi am eu hymddygiad rhywiol a’r ffordd maent yn edrych yn amlach o lawer nac sy’n angenrheidiol er mwyn cyfiawnder. Mae’n amlwg fod angen cryfhau’r gyfraith.

“Cefais gyfarfod gyda’r Ysgrifennydd Cyfiawnder yr wythnos diwethaf i drafod y newidiadau hyn, ac er nad ydynt yn mynd mor bell ag yr hoffwn weld o ran gwneud yn glir yn union beth sy’n cael ei ganiatáu fel tystiolaeth, bydd defnyddio fideo wedi’i recordio ymlaen llaw yn golygu bod y barnwr yn uniongyrchol gyfrifol am yr hyn mae’rrheithwyr yn glywed yn y llys yng nghyswllt croesholi’r achwynydd am drais.

“Rhagwelir y bydd y cam hwn yn cynyddu nifer y sawl sy’n pledio’n euog. Bydd hefyd yn lleihau’r boen y bydd dioddefwyr yn gorfod ei oddef yn y llys. Gobeithio y bydd hyn yn arwain at gynnydd yn nifer y dioddefwyr trais sy’n barod i geisio iawn am eu dioddefaint yn y system cyfiawnder.

“Rwyf hefyd yn croesawu’r ffaith y bydd y Llywodraeth yn cyfoesi canllawiau ynghylchdefnyddio tystiolaeth o’r fath, a byddaf yn siarad â’r Llywodraeth i ofalu bod y canllawiau mor gadarn ag sydd modd.

“Yn y pen draw, rhaid i ni anelu at wneud y gyfraith yn deg i bawb – dioddefwyr a diffynyddion – a’i gwneud yn bosib i ddioddefwyr trais ddod ymlaen gyda hyder na fydd y system gyfiawnder yn gwneud dioddefwyr ohonynt eilwaith.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.