Luke Fletcher

Luke Fletcher

Gwefan Facebook Twitter Instagram E-bost Gwefan y Senedd

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Portffolio: Economi

Yn enedigol o Bencoed, mynychodd Luke Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Ysgol Llanhari, ac yna Prifysgol Caerdydd ar gyfer ei raddau Israddedig a Meistr. Am bron i bum mlynedd, bu Luke yn gweithio yn y sector lletygarwch cyn dod yn ymchwilydd Economi a Chyllid.

Mae cefndir Luke wedi dylanwadu ar ei wleidyddiaeth. Yn dod o ardal ddosbarth gweithiol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr a gyda chysylltiadau ag undebaeth lafur, ers iddo gael ei ethol i’r Senedd yn 2021 mae Luke wedi bod yn eiriolwr llafar y tu mewn a’r thu allan i siambr y Senedd ar ran y rheini o gefndiroedd incwm isel ac ardaloedd dosbarth gweithiol Cymru. Fel llefarydd Plaid Cymru ar yr economi, mae Luke wedi gwthio’n gyson am bolisïau sy’n gwneud gwahaniaethau diriaethol, cadarnhaol i gymunedau niferus ac amrywiol Cymru. Un o flaenoriaethau Luke yw mynd i’r afael â thlodi ac achosion tlodi – mae bob amser yn awyddus i gyfarfod a chynorthwyo sefydliadau sy’n gweithio yn y maes hwn ar draws rhanbarth Gorllewin De Cymru, boed hynny ar lawr gwlad yn y cymunedau eu hunain neu wrth gyflwyno eu hachos ar eu rhan i Lywodraeth Cymru yn y Senedd.

Gyda Chymru yn wynebu cyfnod economaidd anodd, mae Luke yn canolbwyntio ar greu atebion gwirioneddol a chynaliadwy i'r cwestiynau economaidd mawr sy'n wynebu Cymru. Gyda golwg ar feithrin economi sy’n gyfiawn, sy’n cynnig newid sylfaenol ac sy’n gwella lles y bobl sy’n cynnal yr economi yn ein cymunedau ôl-ddiwydiannol a gwledig, mae Luke yn credu y gall Cymru fod yn lle sy’n sicrhau bod gan bawb yr hyn sydd ei hangen arnynt i fyw bywydau urddasol a boddhaus.


Cynnwys digidol // Digital material

Oni nodir yn wahanol, caiff y cynnwys a gyhoeddir ar y gwefannau canlynol ei hyrwyddo gan Luke Fletcher, 3 Stryd Wyndham, Pen-y-Bont, CF31 1ED.

Unless otherwise stated, the content published on the following sites is promoted by Luke Fletcher, 3 Wyndham Street, Bridgend, CF31 1ED.