Mabon ap Gwynfor

Ymgeisydd Dwyfor Meirionnydd

Mabon ap Gwynfor - Dwyfor Meirionnydd

Gwefan Facebook Twitter

Soniwch amdanoch eich hun

Mabon ap Gwynfor ac yr wyf yn byw gyda ‘ngwraig, Nia, a phedwar o blant ar fferm y teulu yng Nghynwyd.

Rwy’n ymchwilydd, yn drefnydd ac yn Gynghorydd Sir. Cyn hynny, fi oedd rheolwr gogledd Cymru dros un o elusennau iechyd mwyaf y DG, a chyn hynny, roeddwn yn rhedeg Tŷ Siamas yn Nolgellau.

Rwyf wedi ymgyrchu ym maes iechyd ers amser, a sefydlais Gynghrair Iechyd Gogledd Cymru yn 2013 i wrthwynebu ailstrwythuro gwasanaethau iechyd, gan gynnwys gwrthwynebu cau ysbyty’r bwthyn ym Mlaenau Ffestiniog. Ar hyn o bryd, rwy’n arwain yr ymgyrch i sefydlu canolfan ddiagnostaidd sydyn i gleifion canser yng Ngwynedd.

Eleni, rydym wedi gweld yn fwy nag erioed yr angen i warchod ein cymunedau. Mae arnom angen deddfwriaeth i sicrhau bod tai ar gael i’n pobl leol. Mae arnom angen buddsoddiad mew seilwaith a fydd yn ei dro yn arwain at well swyddi a chyflogau. Mae arnom angen gwasanaethau yn nes at ein cymunedau. Ac y mae angen i ni gefnogi ein cynhyrchwyr bwyd, y sawl sy’n ffermio’r tir a’r diwydiant bwyd môr. Gall Cymru hefyd arwain y ffordd i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. I’r heriau hynny, mae arnom angen aelodau etholedig sy’n deall y pynciau ac yn meddu ar weledigaeth glir, ac sy’n gallu gweithio gyda’n AS uchel ei pharch, Liz Saville Roberts. Dyna pam fy mod wedi rhoi fy enw gerbron fel ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Rhaid i’r Llywodraeth edrych fel mater o frys ar ddeddfwriaeth ynghylch tai, a rhoi rhai mesurau rheoli ar y farchnad. Nid yw ein perthynas ag eiddo yn iach, ac y mae’n cael ei weld fel cyfle i fuddsoddi neu ased ariannol yn hytrach na chartref. Y tlotaf fydd ar eu colled yn wastad, a bydd ardaloedd gydag incwm isel yn dal i weld cwymp yn eu poblogaeth oni fydd hyn yn cael ei drin. Hefyd, fe wyddom fod seilwaith yn lluosydd economaidd, fel bod gan y Llywodraeth y gallu i wella ffawd economaidd ein cymunedau gwledig ac arfordirol. Rhaid i ni weld y Llywodraeth yn buddsoddi mewn prosiectau seilwaith allweddol ar draws pob rhanbarth.

Beth wnewch chi dros Ddwyfor Meirionnydd petaech yn cael eich ethol?

Byddaf yn defnyddio pa sefyllfa bynnag y byddaf ynddi i geisio cyflwyno deddfwriaeth fydd yn unioni llawer o’r camweddau a welsom dros y blynyddoedd diwethaf. Y materion hyn yw darparu tai fforddiadwy; rheoli gwerthu tai; gwell rhwydweithiau cyfathrebu digidol; sicrhau bod gwasanaethau allweddol mor agos ag sydd modd at ein cymunedau; creu amodau i ganiatáu i’n diwylliant ffynnu a’n hamgylchedd i wella; datganoli mudiadau cyhoeddus a buddsoddi mewn seilwaith gwledig. Gwyddom beth yw’r problemau; mae gennym ni’r atebion, ac yn awr mae arnom angen Llywodraeth i roi’r atebion hynny ar waith er lles pawb.