Mwyafrif o Awdurdodau Lleol dal i fethu â defnyddio eu grymoedd i fynd i'r afael â thai gwag

210219.jpg

Mae mwyafrif o awdurdodau lleol yng Nghymru yn parhau i fethu â defnyddio eu grym i fynd i’r afael â chartrefi gwag.

Mae ymchwiliad gan Blaid Cymru wedi canfod bod pedwar ar ddeg o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi nodi eu bwriad i wneud gostyngiad o 50% o dreth cyngor i eiddo gwag ar gyfer 2019-20. Mae chwe awdurdod lleol wedi adrodd eu bwriad hefyd i roi disgownt i ail gartrefi.

Mae hyn yn ychwanegol at y naw awdurdod lleol sydd yn bwriadu codi premiwm treth cyngor ar eiddo gwag hirdymor a’r saith sydd wedi nodi bwriad i godi premiwm ar ail gartrefi.

Mae oddeutu 26,500 o gartrefi gwag yng Nghymru.

Mae’r gweindiog cysgodol dros dai, Leanne Wood AC yn ddiweddar wedi cyhoeddi Cyflenwad Tai i’r Dyfodol – papur ymgynghorol sydd yn amlinellu'n benodol y problemau sy'n bodoli yn y sector yng Nghymru, gan edrych ar y gwahanol ffyrdd y gellir datrys yr heriau.

Meddai Leanne Wood AC a Gweinidog Cysgod Plaid Cymru dros dai,

“Mae'r ystadegau hyn yn profi bod Awdurdodau Lleol yng Nghymru wedi methu â defnyddio eu pwerau i fynd i'r afael â cholli cartrefi gwag yn effeithiol. Yn hytrach, maent yn atgyfnerthu'r broblem.

“Nid yn unig y dylid dileu gostyngiadau ar gyfer tai gwag neu ail gartref, dylid gosod cyfraddau cosbi ar gartrefi gwag neu ail gartrefi.

“Ar hyn o bryd rydym mewn sefyllfa lle cynigir cymhorthdal ​​i’r rheiny sy’n gallu fforddio ail gartrefi ar ffurf disgowntiau treth gyngor, ond nid oes cymorth o'r fath ar gyfer y rheiny sydd â chyflogau isel a chyflogaeth ansicr i fynd ar yr ysgol dai.

“Mae'r system yn anghyfartal ac mae angen i awdurdodau lleol ddechrau cymryd y mater hwn o ddifrif a defnyddio'r grym sydd ganddynt i fynd i'r afael â'r argyfwng tai yng Nghymru. Mae cartrefi gwag yn ffynhonnell glir o gyflenwad tai.

“Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu atebion cynaliadwy hirdymor er mwyn ateb yr heriau sy'n wynebu Cymru ac felly wedi ymgymryd ag ymchwilio mewn i argyfwng tai yng Nghymru a sut y gallwn ei datrys.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.