10 peth y gwnaethoch eu colli o lansiad maniffesto Plaid Cymru

Ddoe fe gyhoeddodd arweinydd Plaid Cymru ein cynllun fwyaf uchelgeisiol eto i drawsnewid Cymru. Dyma ambell i beth y gallech fod wedi ei golli...

1. Swyddi'n troi'n wyrdd

Bydd Plaid Cymru yn cyhoeddi chwyldro swyddi gwyrdd ac dechrau oes newydd yn niwydiant ynni Cymru, gan greu degau o filoedd o swyddi newydd ledled Cymru. Byddai hyn yn cael ei gyplysu a chwmni ynni Cymru cenedlaethol sy'n gyfrifol am reoli a dosbarthu'r egni hwn.


2. O'r gogledd i'r de - rhwydwaith trenau trydan

O dan Lafur, mae'r rhwydweithiau trenau ar draws Cymru wedi bod yn drychineb. O amserlennu ofnadwy i drenau'n cael eu canslo'n llwyr. Mae Plaid yn cynnig trwsio hyn trwy drydaneiddio rhwydwaith rheilffyrdd De Cymru, ac yna rhwydwaith rheilffyrdd Gogledd Cymru, gan ganiatau teithio cyflymach, glanach a mwy diogel i Cymru’n gyfan. 


3. O'r crud i'r bedd - gofal gydol oes

O ofal plant am ddim i oedrannau 1-3, i ofal cymdeithasol am ddim ar yr angen, mae gan Plaid Cymru weledigaeth i bawb cael yr help a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt, waeth beth fo'u hoedran neu incwm.


4. Tynnu 50,000 o'n plant allan o dlodi

Ledled Cymru mae 200,000 o blant yn tyfu i fyny mewn tlodi. Mae Plaid yn bwriadu frwydro yn erbyn hyn gyda thaliad wythnosol o £35 ar gyfer teuluoedd incwm isel. Byddai hyn yn codi 50,000 o blant allan o dlodi ar unwaith, gan ddarparu'r darpariaethau angenrheidiol i blant ledled Cymru gael plentyndod diogel, hapus. 


5. Addysg i bawb 

Gyda ein ysgolion yn dioddef o diffyg cyllid, bydd Plaid Cymru yn buddsoddi £300m ychwanegol yn ein ysgolion a'n colegau er mwyn rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i'n plant. schools are suffering from serious underfunding. Plaid Cymru would invest an extra £300m for our schools and colleges to give our children the best start in life.


6. Cyfiawnder dros gyfiawnder

Mae Plaid Cymru yn cynnig creu 1,600 o heddweision ychwanegol, dau ar gyfer pob cymuned yng Nghymru. Byddai hyn yn sicrhau y byddai cymunedau ledled Cymru yn cael yr adnoddau sydd eu hangen arnynt i fynd i'r afael â throsedd yn ddigonol. Byddwn hefyd yn mynd i'r afael ag anghyfiawnderau hil yn y system gyfiawnder yn ogystal a throseddau casineb. 


7. Tai i bawb o bobl y byd

Mae Llafur a'r Toriaid wedi methu â darparu tai digonol yn llwyr i Gymru, gyda Llafur yn adeiladu dim ond 59 o dai yng Nghymru llynedd, a chynllun cartrefi cychwynnol y Ceidwadwyr methu darparu hyd yn oed un. Nod Plaid yw adeiladu 20,000 o gartrefi ledled Cymru, yn ogystal â darparu credyd treth o £25 i'r rheini sy'n gwario dros 30% o'u hincwm ar dai. Byddwn hefyd yn gweithredu polisi 'tai'n gyntaf' ac argymhellion adroddiad Crisis er mwyn mynd i'r afael a di-gartrefedd unwaith ac am byth. 


8.  Pensiynau i'n pobl

Byddai Plaid Cymru yn gwneud yn iawn am yr anghyfiawnder pensiaynu mae ein pobl wedi ei ddioddef gan Llywodraeth Prydain - byddwn yn mynnu fod menywod WASPI yn derbyn iawndal llawn am y pensiynau a gafodd eu gwadu iddynt - fel ein glowyr. 

Byddwn hefyd yn amddiffyn buddaliadau pensiwn a chadw'r glo driphlyg ar bensiynau'r wladwriaeth. 


9. Cymru yn Ewrop

Byddwn yn dod a llanast Brecsit San Steffan i derfyn drwy roi'r dewis yn ol yn nwylo'r bobl - ble bydd Plaid Cymru yn ymgyrchu i aros yn yr Undeb Ewropeaidd. 


10. Ni yw Cymru

Ac yn olaf, rydym wedi sefydlu comisiwn annibyniaeth i edrych ar sut y gall Cymru ddod yn wlad annibynol o fewn y ddegawd nesaf. Ni yw'r dyfodol.


 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.