Maniffesto Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

Cliciwch yma i lawrlwytho'r maniffesto

Plaid yn datgelu rhaglen i greu 'cymru gyfiawn, gadarn, gref'

Fe wnaeth ymgeisyddion ac aelodau Plaid Cymru gwrdd yng Nghaerfyrddin i lansio maniffesto’r Blaid ar gyfer etholiad y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd fydd yn digwydd ar Fai 5ed – yr un diwrnod ag Etholiad y Cynulliad.

Ymgeisyddion Plaid Cymru ar gyfer rol Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn y pedwar llu fydd Arfon Jones (Gogledd Cymru), Linet Purcell (De Cymru), Darren Jones (Gwent) a Dafydd Llywelyn (Dyfed Powys).

Dywedodd Dafydd Llywelyn, ymgeisydd Plaid Cymru dros Ddyfed Powys, fod y maniffesto wedi ei ddylunio i greu ‘Cymru gyfiawn, gadarn, gref’ ac y byddai’r uchelgais hon yn cael ei chyflawni drwy dair prif flaenoriaeth.

Ychwanegodd y byddai Comisiynwyr Heddlu Plaid Cymru yn canolbwyntio ar greu timoedd heddlu cymunedol cryf i daclo trosedd yn ein cymunedau, gwarchod grwpiau bregus a chefnogi dioddefwyr, a torri’r gylchred o drosedd er mwyn lleihau troseddu yn y dyfodol.

Wrth yn y lansiad, dywedodd Dafydd Llywelyn:

“Heddiw, bydd Plaid Cymru yn lansio ein maniffesto ar gyfer etholiad y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, sydd wedi ei ddylunio i sicrhau Cymru gyfiawn, gadarn, gref.

“Wrth galon ein cynlluniau mae ymrwymiad i ddiogelwch cymunedol, cefnogaeth i ddioddefwyr, a thorri’r gylchred o ail-droseddu.

“Os y cawn ein hethol, bydd Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Plaid Cymru yn gweithio i sicrhau fod gan pob rhan o Gymru dimoedd heddlu cymdogaethau cryf fydd yn torri trosedd yn ein cymunedau, fod grwpiau bregus a dioddefwyr yn cael eu gwarchod a’u cefnogi, a bod y gylchred o drosedd yn cael ei thorri mor aml a phosib.

“Mae’n parhau’n anomali annerbyniol mai Cymru yw’r unig genedl yn y Deyrnas Gyfunol heb reolaeth dros bolisiau heddlu a chyfiawnder. Rydym wedi ymrwymo i ddatganoli’r heddlu a chyfiawnder i Gymru ac i greu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i’n cenedl.

“Dylid grymuso ein gwlad fel ei bod yn medru olrhain polisiau sy’n gwasanaethu dinasyddion a chymunedau yma – amcan Plaid Cymru yw i weld cyfiawnder Cymreig mewn dwylo Cymreig.

“Mae Plaid Cymru yn rhoi buddiannau Cymru’n gyntaf bob tro – yn genedlaethol ac yn lleol. Byddai ein Comisiynwyr yn bencampwyr anghenion eu cymunedau, yn ogystal ag yn parhau i ymgyrchu yn erbyn toriadau o San Steffan sydd wedi gwanhau gwasanaethau’r rheng flaen.

“Yn bwysicaf oll, ein hamcan yw i sicrhau fod yr heddlu a chyfiawnder yn cael eu gweinyddu a’u gwasanaethu yma yng Nghymru mewn modd llawer tecach i’r bobl sy’n byw yma.

“Gofynnwn i bobl ledled y wlad roi’r mandad sydd ei angen arnom i sicrhau’r newid sydd ei angen ar Gymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.