Maniffesto Plant a Phobl Ifanc

Mae Plaid Cymru wedi amlinellu ei addewidion i greu pobl ifanc hyderus a galluog yn ei Maniffesto i Blant a Phobl Ifanc heddiw. Wrth lansio’r maniffesto, dywedodd yr ymgeisydd yn Llanelli Helen Mary Jones y byddai Plaid Cymru yn sicrhau pob cyfle am lwyddiant i bob plentyn.

Cliciwch yma i weld fersiwn PDF o'r manifesto y gellir ei lawrlwytho.

Ymysg yr addewidion yn y maniffesto, mae’r canlynol:

• Buddsoddi mewn addysg y blynyddoedd cynnar i alluogi pob plentyn i gael addysg o dair oed ymlaen, oherwydd y profwyd bod hyn yn cau’r bwlch cyrhaeddiad.

• Gwella lles plant trwy ddysgu am berthynas iach mewn ysgolion, a chynnal gwasanaethau cwnsela. Bydd Plaid Cymru hefyd yn gwella amddiffyniad cosb resymol fel na chaniateir smacio plant.

• Sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru, cryfhau rôl Comisiynydd Plant Cymru, a gostwng yr oedran pleidleisio i 16 fel bod gan bobl ifanc fwy o lais yn eu dyfodol.

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru yn Llanelli Helen Mary Jones:

“Bydd Plaid Cymru yn rhoi cyfle i bob plentyn yng Nghymru gyrraedd ei botensial. Mae ein cynlluniau am godi safonau addysgol, a chynnig addysg gymdeithasol yn ogystal ag academaidd: bydd hyn yn rhoi gwell cefnogaeth i blant ar hyd eu gyrfa addysgol fel y gallant ymgyrraedd at y gorau. Ac fe roddwn fwy o lais i bobl ifanc dros eu dyfodol.

“Dan lywodraeth Plaid Cymru, gallwn greu pobl ifanc hyderus a galluog sy’n ymwneud mwy â’u dyfodol. Mae ein cynlluniau ni yn fater o roi pob cyfle i bobl ifanc lwyddo. Rydym eisiau rhoi cyfle cyfartal mewn bywyd i bob plentyn, o ba bynnag le yng Nghymru y daw pobl, neu pa fath bynnag o aelwyd, fod gan y plant yr un cyfle â phawb arall i lwyddo.

“Fydd yr un plentyn yn cael ei adael ar ôl os caiff Plaid Cymru y cyfle i gyflwyno’r newid y mae ar Gymru ei angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.