Y Farchnad Sengl

Brexit-farchnadsengl.png

Beth yw’r Farchnad Sengl?

Rydym yn wynebu nifer o opsiynau o ran gadael yr UE. Mae pob llwybr yn arwain at ddyfodol economaidd gwahanol iawn i Gymru.
Mae Plaid Cymru o blaid parhau a'n haelodaeth a'n cyfranogiad yn y farchnad sengl.

Ardal yw’r Farchnad Sengl lle mae pobl, cyfalaf, nwyddau a gwasanaethau yn gallu symud heb rwystr. Mae hyn yn caniatáu i Gymry fyw a gweithio yn Sbaen neu unrhyw un o 30 o wledydd Ewropeaidd eraill sydd yn aelodau o’r farchnad.

Ar gyfer miloedd o bobl busnes Cymreig, mae’r Farchnad Sengl yn hanfodol er mwyn gwerthu nwyddau a gwasanaethau ledled Ewrop a’r byd, drwy safonau cyffredin, heb dalu trethu mewnforio a chyfres o gytundebau masnach rhyngwladol sydd mewn grym.

Mae oddeutu 200,000 o swyddi Cymreig yn gysylltiedig â’r Farchnad Sengl ac amddiffyn y rhain yw ein blaenoriaeth gyntaf.

Nid yn unig mae’r Farchnad Sengl yn golygu y bod ganddoch fwy o ddewis o ran y pethau allwch chi brynu, ond mae hefyd yn rhoi sicrwydd fod popeth, o’r bwyd rydych yn fwyta i’r dillad rydych yn wisgo, yn cyrraedd safonau penodol.

Y gwahaniaeth rhwng mynediad ac aelodaeth

Mae’r rhyddid mae aelodau o’r Farchnad Sengl yn ei fwynhau yn golygu fod gennym y cyfle i gystadlu’n economaidd drwy fasnach ryngwladol, yn ogystal â’r hawl i symud yn rhydd ac yn ddiogel ar draws Ewrop.

Dyw hynny ddim o reidrwydd yn wir am wledydd sydd ond â “mynediad” i’r Farchnad Sengl.

Mae gan fwy neu lai pawb “fynediad” ar y Farchnad Sengl, boed hynny yn De Affrica, China neu Haiti. Ond os yw busnesau o’r gwledydd hynny eisiau gwerthu eu cynnyrch yn Ewrop maen nhw’n wynebu heriau sylweddol.

Er enghraifft, ar gyfartaledd, mae unrhyw wlad sydd ond â “mynediad” i’r Farchnad Sengl ond eisiau gwerthu ceir i wlad sy’n aelod o’r farchnad honno yn gorfod talu 10% yn ychwanegol am y pleser.

Mae hyn oherwydd bod tariffs, sydd yn gyfystyr â threthi ar fewnfudo, wedi eu cytuno gan aelodau o’r Farchnad Sengl er mwyn amddiffyn eu marchnadoedd eu hunain rhag cael eu boddi gan gynnyrch wedi ei fewnforio, gan y gallai hynny niweidio eu diwydiannau a’u swyddi.

Dyma’r peth iawn i wneud – mae synnwyr cyffredin yn dweud

Mae Plaid Cymru yn derbyn y bleidlais o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ein gwaith ni nawr yw gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau fod pobl Cymru yn cael y fargen orau posib yn dilyn ein hymadawiad â’r UE.

Dyna pam rydym yn ymgyrchu i sicrhau fod Cymru yn cadw ei haelodaeth o’r Farchnad Sengl – er mwyn sicrhau fod cenedlaethau’r dyfodol yn cael y cyfleoedd maen nhw’n eu haeddu.

Eisiau dysgu mwy? Cwestiwn ac Ateb Briffing Brexit

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.