Rôl i ni oll i fynd i’r afael â stigma iechyd meddwl

Rhun.jpg

Rhun ap Iorwerth yn amlinellu camau i wella gwasanaethau

Mae angen mwy o therapïau siarad a mwy o arian i wasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc os ydym am roi i bobl â phroblemau iechyd meddwl y gefnogaeth y mae arnynt ei angen, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rhun ap Iorwerth.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth mai’r stigma ynghylch iechyd meddwl oedd un o’r problemau mwyaf y mae’n rhaid i gymdeithas ei goresgyn.

Mewn dadl yn y Cynulliad, bydd Rhun ap Iorwert yn tynnu sylw hefyd at gynnydd mewn amseroedd aros am Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAHMS), gan nodi fod nifer y bobl ifanc sy’n aros dros 16 wythnos am apwyntiad wedi mwy na dyblu dros y 3 blynedd diwethaf.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rhun ap Iorwerth:

“Un o’r heriau mwyaf y mae’n rhaid i ni ei goresgyn fel cymdeithas yw’r stigma ynghylch problemau iechyd meddwl. Bydd un o bob pedwar o oedolion yn cael problem iechyd meddwl mewn unrhyw un flwyddyn, ac y mae 13% o oedolion ar hyn o bryd yn cael eu trin am broblem iechyd meddwl. Mae rôl i ni i gyd trwy fod yn fwy ymwybodol o broblemau iechyd meddwl, a bod yn barod i siarad.

“Gwyddom hefyd fod amseroedd aros am Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAHMS) yn rhy hir. Mae nifer y bobl ifanc sy’n aros mwy na 16 wythnos am apwyntiad wedi saethu i fyny o ryw 400 y mis yn haf 2013 i dros 1000 bob mis trwy gydol 2016.

“Rhaid symud iechyd meddwl a lles pobl ifanc i fyny’r agenda wleidyddol. Wrth gwrs, y man cychwyn yw buddsoddi mewn gwell cefnogaeth i ysgolion i helpu i i warchod iechyd meddwl pobl yn eu harddegau. Ond rhaid i ni edrych hefyd ar ddatblygu mwy o therapïau siarad yn gyffredinol, a rhaid i ni weithio yn agosach â’r gwasanaeth iechyd i ddatblygu ymryiadau cynharach pan fydd problemau yn codi.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.