Digwydd twf y Canolbarth yn pwysleisio cydweithrediad rhwng Ceredigion a Phowys

midwales.jpg

Teithiodd arweinyddion busnes a swyddogion cyngor o Geredigion a Phowys trwy dywydd gaeafol ar ddydd Iau i fynd i ddigwyddiad er mwyn hybu bargen Twf y Canolbarth yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Noddwyd y digwyddiad ar y cyd gan AC Ceredigion Elin Jones, ynghyd ag AC Sir Drefaldwyn, Russell George, a Kirsty Williams AC Brycheiniog a Maesyfed.

Yr oedd y digwyddiad yn dwyn ynghyd sectorau busnes a thechnoleg y canolbarth, ynghyd â gwleidyddion lleol a gweinidogion y Llywodraeth i drafod y fargen ac i godi ymwybyddiaeth busnesau sy’n ystyried cychwyn neu leoli yng Ngheredigion.

Meddai Elin Jones AC:

“Mae’r digwyddiad hwn wedi dwyn ynghyd gymaint o wahanol sectorau sydd wedi eu lleoli yng Ngheredigion a Phowys, ac wedi amlygu pwysigrwydd gweithio ar draws llinellau siroedd.

“Mae'n amlwg fod y canolbarth yn faes ffrwythlon i unrhyw un sy’n ystyried cychwyn busnes, neu adleoli yma. Mae gwaith yn ein prifysgolion yn arloesi mewn llawer sector technolegol, ac y mae cynnyrch lleol yn cael ei werthu o gwmpas y byd.

“Mae llawer o wersi y gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd, a chyfleoedd i Geredigion a Phowys weithio ynghyd er mwyn rhannu ffyniant a chyfleoedd ar hyd a lled ein rhanbarth.

“Yr oedd ein cyfarfod trawsbleidiol gyda’r Gweinidog, Ken Skates, yn pwysleisio hyn.”

Meddai arweinydd Cyngor Ceredigion, y Cyng. Ellen ap Gwynn, a roes dystiolaeth i bwyllgor craffu am Fargen Twf y Canolbarth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn y bore:

"Y ffordd y mae pethau’n swnio gyda Brexit, pwy ŵyr beth fydd yn digwydd rhwng nawr a diwedd Mawrth.

"Mae’n rhaid i ni geisio cymryd pob cyfle a gawn i gefnogi busnesau a datblygu busnesau yn y Canolbarth. Fel arall, fydd dim lawer o ddyfodol ar wahân i fod yn faes chwarae.

“Mae bargen twf y Canolbarth yn rhoi i ni gronfa o arian y gallwn ei fuddsoddi yn y dyfodol. A’r gobaith yw y byddwn yn buddsoddi er lles y sector preifat."

Meddai AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Helen Mary Jones:

“Fel rhywun sy’n cynrychioli holl ranbarth y Canolbarth, roeddwn yn falch o gwrdd â chynrychiolwyr yr ardal. Yr ydym yn wynebu nifer o heriau yn y Gymru wledig gan gynnwys diboblogi, economi wan gyda llawer o bobl mewn gwaith rhan-amser ac ar gyflogau isel.

“Un o’r sectorau hanfodol i’n cymunedau gwledig yw amaethyddiaeth, ond mae’r sector wedi wynebu pwysau enfawr dros y blynyddoedd diwethaf, a fydd yn gwaethygu wedi Brexit.

“Fel rhywun a fagwyd ym Mhowys trwy gydol f’arddegau, byddaf yn teimlo’n aml fod potensial y sir wedi’i ddal yn ôl. Gwn fod llawer o bobl yn pryderu, gyda’r holl sôn am Fargeinion Dinesig, fod Powys a Cheredigion yn cael eu hanghofio.

“Braf, felly, oedd gweld cwmnïau a mudiadau’r sector cyhoeddus fel Prifysgol Aberystwyth yn cael cymryd rhan mewn digwyddiad arddangos yn adeilad ein Senedd Genedlaethol i hyrwyddo pethau gorau’r rhanbarth.”

Ychwanegodd arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Powys, y Cynghorydd Elwyn Vaughan:

“Rwy’n croesawu arddangosfa Tyfu Masnach y canolbarth ar y cyd a Chynghorau Sir Powys a Cheredigion yn y Senedd. Rwy’n edrych ymlaen at weithio ynghyd i wireddu’r syniadau a fynegwyd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.