Plaid Cymru yn Lansio cynllun er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg

00SianGwenllian.jpg

Mae Sian Gwenllian AC, Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg, wedi lansio papur strategol cynhwysfawr ar sut i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Cliciwch yma i'w ddarllen.

Mae'r ddogfen sydd wedi ei chomisiynu gan Blaid Cymru a'i llunio gan IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith yn archwilio'r her mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi ei gosod iddi hi ei hun o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 gan gyflwyno llu o argymhellion ar y camau angenrheidiol i gyflawni hynny.

Wrth siarad cyn lansio'r papur "Cyrraedd y Miliwn", dywedodd Sian Gwenllian AC mai prif ddiben y ddogfen oedd i ddefnyddio arbenigedd annibynnol IAITH er mwyn hwyluso gwaith y Llywodraeth o gyrraedd y nod heriol o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, a mynegodd ei gobaith y byddai'r gwaith yn cael ei gymeradwyo gan y Gweinidog Llafur, cyrff yr iaith Gymraeg a'r boblogaeth yn ehangach.

Ymysg prif argymhellion y ddogfen mae tyfu’r sector addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg, sicrhau fod ystyriaethau i’r iaith yn rhan annatod o gynllunio economaidd fel rhan o gynnal y cyfundrefnau cynhaliol cyfredol, cryfhau rôl Comisiynydd y Gymraeg yn rheoleiddio a hyrwyddo’r iaith, sefydlu asiantaeth hyd-braich newydd i hyrwyddo’r iaith ym meysydd addysg, y gymuned a’r economi.

Dywedodd Sian Gwenllian AC:

"Mae nod Llywodraeth Lafur Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn uchelgeisiol ac yn un mae Plaid Cymru yn cytuno a hi.

"Fodd bynnag, mae dros chwe mis wedi mynd heibio ers i'r amcan hon gael ei chyhoeddi, a phrin yw'r manylion o hyd ynglyn a sut y mae'r Llywodraeth yn bwriadu cyrraedd y nod.

"Mae Plaid Cymru wedi comisiynu papur strategol annibynnol ei hun er mwyn tanio'r broses o gymryd camau cadarn ac ymarferol i greu dros 400,000 o siaradwyr Cymraeg newydd dros y tri degawd nesaf.

"Mae 'Cyrraedd y Miliwn' yn ddogfen gynhwysfawr sy'n cyflwyno llu o argymhellion ar gyfer llunio strategaeth effeithiol. Fel y nodir yn glir ynddi, yn greiddiol i'r strategaeth mae'n rhaid creu'r amodau economaidd priodol i ffyniant yr iaith.

"Mae hi'n gynyddol amlwg fod her yr iaith yn sefyll ochr-yn-ochr a'r her o drechu tlodi a sicrhau dygnwch economaidd ein cymunedau ledled y wlad. Mae'n bryd i'r Llywodraeth Lafur roi'r gorau i anwybyddu'r ffaith fod cyflogau isel a diffyg cyfleoedd yn plagio cadarnleoedd yr iaith.

"Cred Plaid Cymru fod economi Cymru-gyfan gref yn allweddol i ddyfodol yr iaith ac mae'n galonogol gweld rhai o'r argymhellion hyn yn atgyfnerthu'r farn honno.

"Yn bennaf oll, rhaid sicrhau fod gan bobl o bob oed yr amodau a'r adnoddau angenrheidiol i ddysgu ac i ddefnyddio'r iaith mewn addysg, mewn gwaith ac mewn bywyd bob dydd.

"Rwy'n obeithiol y bydd y ddogfen hon yn symbyliad i'r Llywodraeth roi'r gorau i siarad am greu miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac i fwrw iddi gyda'r gwaith heriol ond hanfodol o gyflawni hynny."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.