Plaid Cymru yn croesawu Model Buddsoddi Cilyddol ond yn annog y llywodraeth i fynd ymhellach

00_Adam_Price_AC.jpg

Wrth ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru ar greu Model Buddsoddi Cilyddol, anogodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC, i’r Ysgrifennydd Cyllid “fynd ymhellach ac yn gynt” a dangos mwy o uchelgais gyda’r lefel o fuddsoddi.

Cyfeiriodd Mr Price at y ffaith fod Llywodraeth yr Alban yn buddsoddi’r hyn sy’n cyfateb i 4.5% o’i chyllideb yn eu cynllun cyfatebol hwy, o gymharu â’r 1% y bwriada Llywodraeth Cymru fuddsoddi.

Dywedodd AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wrth Aelodau Cynulliad y dylai Llywodraeth Cymru edrych i weld sut y gallai Cymru barhau i elwa o berthynas gyda Banc Buddsoddi Ewrop ac ymchwilio sut y gellid creu model tebyg yng Nghymru.

Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru, dywedodd Adam Price AC:

“Yn fras, mae Plaid Cymru yn croesawu’r model cilyddol fel erfyn i ehangu ein gallu i fuddsoddi mewn seilwaith y mae ei angen yn fawr ar hyd a lled Cymru.

“Ond er ein bod yn cefnogi’r model, buasem yn annog Llywodraeth Cymru i fynd ymhellach ac yn gynt.

“Mewn gwlad fel Cymru lle nad oes gennym beth o’r seilwaith mwyaf sylfaenol - y gallu i deithio ar y rheilffordd yn eich gwlad eich hun o’r de i’r gogledd - heb sôn am y math o seilwaith y mae rhywun angen ac yn ei ddisgwyl yn yr 21ain ganrif, rhaid i Lywodraeth Cymru wneud y mwyaf o bob cyfle i gynyddu lefelau buddsoddiad yn sylfeini ein cenedl.
“Mae mynd ymhellach yn golygu ymchwilio i weld sut y gallwn fanteisio i’r eithaf ar y cyfloed sydd yng nghronfeydd pensiwn Cymru fel rhan o’r model buddsoddi hwn, a chynyddu lefel gychwynnol y buddsoddiad.

“Ataliodd Gweinidogion Plaid Cymru rhwng 2007 a 2011 Lywodraeth Cymru rhag mynd i mewn i fentrau cyllid preifat drud. Mae’r polisi cadarn hwn heddiw yn rhoi mwy o le i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy, dros y 1% mae’n gynnig ar hyn o bryd.

“Mae gennym y gallu i ddatblygu’r Gymru y carem oll ei gweld. Rydym wedi dechrau’n dda gyda datganiad heddiw, ond rhaid i ni weld lefel uwch o uchelgais gan Weinidogion Cymru.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.