Plaid Cymru yn addo rhoi diwedd ar doriadau “creulon” y Torïaid i Motability

motabilty.jpg

Cymryd cymhwyster arian Motability oddi wrth 126,300 o bobl

Bydd Plaid Cymru yn mynnu bod toriadau’r Torïaid i gynllun ceir Motability a gyllidir gan y llywodraeth sydd wedi golygu bod 126,300 wedi colli eu hawl iddynt, petaent yn cael eu hethol yn Etholiad Cyffredinol mis Mehefin.

Mae cynllun Motability a gyllidir gan y Llywodraeth yn darparu sgwteri symud a chadeiriau olwyn trydan wedi eu haddasu’n arbennig i anghenion unigol pobl anabl. Fodd bynnag, yn y broses ail-asesu i symud hawlwyr o Lwfans Byw i’r Anabl i Daliadau Annibyniaeth Personol, collodd 126,300 o bobl fynediad at yr unig ddull cludiant yr oed m odd iddynt ei ddefnyddio. Mae hyn ymysg 254,200 o bobl a oedd cyn hyn yn gymwys am arian Motability dan Lwfans Byw i’r Anabl.

Mae arweinydd y blaid yn San Steffan, Hywel Williams, wedi addo ymgyrchu dros i’r Llywodraeth wrthdroi’r newid i’r meini prawf cymhwyso am gyllid i gerbyd Motability, o allu medru cerdded heb gymorth am 20 metr yn ôl i’r pellter blaenorol o 50 metr dan Lwfans Byw i’r Anabl.

Yn ei sylw, dywedodd Hywel Williams, AS Arfon:

“Mae’n gywilyddus fod y Llywodraeth ar fympwy yn gallu newid y meini prawf i gymhwyso am gyllid i gael cerbyd Motability. Mae pobl anabl yn dibynnu ar eu cerbydau Motability i wneud gweithgareddau beunyddiol y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Siopa am neges, ymweld â chyfeillion a theuluoedd, neu hyd yn oed ddim ond gadael y tŷ. Bydd colli’r gallu hwn yn dwyn eu hannibyniaeth oddi ar gannoedd o filoedd o bobl, ac yn eu rhoi mewn perygl o gael eu heithrio o gymdeithas.

“Nid yw’r Toriaid wedi medru dangos unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r defnydd o’r ‘rheol 20-metr honedig’. Mewn gwirionedd, yr oedd dros fil o sefydliadau ac unigolion yr ymgynghorwyd â hwy ar hyn wedi mynegi pryderon. Anwybyddodd Llywodraeth y DG y rhain i gyd, heb roi unrhyw sylw i’r ffaith eu bod yn dwyn annibyniaeth oddi ar y mwyaf bregus yn ein cymdeithas.

“Dengys ffigyrau’r Llywodraeth fod 65% o’r bobl a apeliodd yn erbyn y penderfyniad i gymryd eu cerbyd ymaith wedi ennill ei hachosion. Mae hyn yn amlygu’r agwedd flêr, ddidrugaredd a methiannus mae’r Llywodraeth yn gymryd i weithredu eu mesurau llym.

“Rhaid i’r Llywodraeth ail-ystyried y newid creulon i’r meini prawf a rhaid iddynt hefyd ofalu nad yw cerbydau yn cael eu cymryd oddi ar hawlwyr cyn iddynt gael cyfle i apelio yn erbyn y penderfyniad. Yn amlwg, mae cerbydau yn cael eu cymryd yn annheg yn aml iawn, a rhaid iddynt roi’r gorau i rwystro gallu pobl anabl i fyw bywyd annibynnol.”


Ystadegau perthnasol ar gael yma:

http://www.musculardystrophyuk.org/press-releases/over-900-motability-vehicles-being-returned-a-week-under-pip-reform-say-muscular-dystrophy-uk/

https://www.gov.uk/government/statistics/tribunals-and-gender-recognition-certificate-statistics-quarterly-october-to-december-2016

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.