Neges Blwyddyn Newydd Arweinwyr Plaid Cymru am 2018

LSR___LW_-_New_Year.jpg

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC

"Mae pobl yma yng Nghymru yn wynebu llawer o broblemau a heriau na ellir eu datrys gan ein Cynulliad Cenedlaethol oherwydd ei bwerau cyfyngedig ac oherwydd nad oes gan y llywodraeth Lafur bresennol mo’r ewyllys na’r uchelgais i gael y pwerau hynny.

"All ein problemau ddim cael eu datrys chwaith gan San Steffan, lle mae pryderon Cymru yn ymylol ar y gorau. Rwy’n mawr obeithio mai 2018 fydd y flwyddyn lle’r ydym yn dod i’r casgliad gyda’n gilydd mai dim ond pobl yng Nghymru all ddatrys y problemau mae’r wlad hon yn wynebu.

"Wrth i’r tirwedd gwleidyddol newid, ynghyd a’n perthynas yn y DG ac Ewrop, wrth i bobl mewn gwledydd fel Catalonia a’r Alban bwyso am i hunanlywodraeth er mwyn cael mwy o reolaeth dros y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, mae cyfle gennym ni i 2018 fod yn flwyddyn pryd y mae pobl yma’n ystyried sut y gallwn ni yng Nghymru gael y grym i fynd i’r afael â mwy o’n problemau drosom ein hunain.

"Tra bo’r pleidiau eraill yn fodlon i lawer o benderfyniadau mawr gael eu cymryd ar ein rhan yn Llundain, cred Plaid Cymru mai’r rhai gorau i wneud penderfyniadau yw’r rhai y mae’r penderfyniadau hynny yn effeithio’n uniongyrchol arnynt. Cred Plaid Cymru felly hefyd mewn mwy o ddatganoli yng Nghymru.

"Byddaf i a’m tîm yn neilltuo amser yn 2018 i ymgynghori’n agored â phobl ar hyd a lled y wlad am y modd y gallwn fanteisio ar y cyfle a roes datganoli i ni i arfer math gwahanol o wleidyddiaeth, sut y gallwn ddyfnhau ac ymestyn ein hymreolaeth er mwyn datblygu dewis gwirioneddol yn lle’r llanast sydd gan San Steffan i’w gynnig. Rydym eisiau sgwrsio â chi am wleidyddiaeth, am ein dyfodol.

"Os cawsoch ddigon o anobaith mewn gwleidyddiaeth, beth am wneud 2018 yn flwyddyn y gwnaethoch chi ymuno â ni ym Mhlaid Cymru a dod yn rhan o adeiladu’r dewis arall?"

I nodi’r Flwyddyn Newydd,  dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Liz Saville Roberts AS, wrth siarad ar ran pedwar AS y blaid:

"Mae’r ansicrwydd parhaus  a grëir gan Brexit yn debygol o waethygu dros y flwyddyn i ddod. Daeth proses Brexit yn drobwll dinistriol, sy’n llusgo ynni, ffocws ac adnoddau ymaith oddi wrth yr anghyfiawnderau sydd wedi gwreiddio yn ein cymdeithas.

“Yn 2018 fe welir Cymru yn wynebu cwestiynau hollbwysig ynghylch ein lle yn y byd a’n dyfodol fel cenedl. Gyda’r tîm ymroddedig o  ASau Plaid Cymru yr wyf i’n eu harwain, fydd llai Cymru fyth yn cael ei anwybyddu.

“Tra bod pleidiau San Steffan yn obsesiynu ynghylch eu buddiannau eu hunain ac yn anwybyddu Cymru, bydd angen i ni hefyd i chi godi eich llais. Bydd angen ychwanegu eich llais chi at y cytgan sy’n galw am well ffordd i Gymru. Llwybr newydd, ein llwybr ni. Mae perygl y byddwn yn talu pris rhy uchel am ein dibyniaeth ar DG anghyfartal  sy’n cael ei cham-lywodraethu. Gallwn anelu at annibyniaeth ein huchelgais a’n cenedl.

“Bydd drychiolaeth Brexit a pharhad rheolaeth y Torïaid yn gadael llawer ohonom heb fawr ddim gobaith wrth i ni anelu at y Flwyddyn Newydd. Ond y mae gobaith i ni yn y cyfle i lunio newid. Oherwydd hyn y mae’n rhaid i ni ddod at ein gilydd a llunio dyfodol fydd o fudd i Gymru. Mae arnom ni hyn i’n plant i roi iddynt yr erfyn i adeiladu dyfodol Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.