Ymgeisydd cyngor Plaid Cymru yn gaddo gwneud i wleidyddiaeth weithio eto dros Gasnewydd

C5_ibMbWQAAhYco.jpg

 

 

Mae angen i ni wneud i wleidyddiaeth weithio eto - dyna oedd yr alwad gan ymgeisydd Cyngor Dinas Casnewydd, Jonathan T Clark yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru yn y ddinas.
 
Gwnaeth Jonathan Clark, sy'n sefyll dros Blaid Cymru yn ward Allt-yr-yn y ddinas, addo y byddai ef, a chynghorwyr Plaid Cymru ledled Cymru, yn gweithio i wneud bywyd dydd i dydd pobl yn well yn eu cymunedau. Tynnodd sylw at bryderon cymunedau lleol ynghylch colli ardaloedd gwyrdd, prinder swyddi a thanfuddsoddi cronig mewn tai a seilwaith.

 

 

 

Meddai ymgeisydd Plaid Cymru cyngor Dinas Casnewydd, Jonathan Clark:

 

"Ar lefel lleol a chenedlaethol mae angen i ni sicrhau fod gwleidyddiaeth yn gweithio eto.

"Mae ein cymunedau yn wynebu problemau tebyg, colli ardaloedd gwyrdd, gorddatblygu, prinder tai fforddiadwy a diffyg datblygiad tymor hir cynaliadwy i greu a chynnal swyddi"

"Yma yng Nghasnewydd mae gennym glic sy’n rheoli er eu budd eu hunain – gan adlewyrchu yn lleol difaterwch y llywodraeth lafur yn Nghymru tuag at ein anghenion cenedlaethol a lleol.”

 
Gydag etholiadau cyngor dim ond ychydig wythnosau i ffwrdd galwodd am fwy o fuddsoddiad mewn cymunedau lleol i ddarparu ar gyfer gwell cyfleoedd ar draws Cymru

 

"Yn y bôn rydym yn awyddus i ail-greu ein cenedl, ac rydym yn edrych ymlaen at fyw mewn gwlad agored ffyniannus, un sydd gyda llawer i'w gynnig i'r byd.
 
"Nid ydym yn dymuno byw mewn ryw ynys ffantasi yn llawn nostalgia"
 
Cyfeiriodd yr ymgeisydd Plaid Cymru at yr ystod o broblemau ac heriau sy'n wynebu cymunedau lleol a busnesau lleol yn yr ardal.
 
 "Mae tollau Pont Hafren yn parhau i fod yn dreth ar swyddi, ar fusnesau a chymudwyr. Mae methiant i fuddsoddi mewn seilwaith synhwyrol, arafwch ynghylch y metro, ac –ar adegau-  darpariaeth trenau anobeithiol gan drenau Arriva yn golygu bod yr M4 o bryd i'w gilydd yn dod yn faes parcio hiraf Gorllewin Ewrop.

 
"Mae llawer o'r tai arfaethedig mewn gwahanol gyfnodau o Gynlluniau Datblygu Unedol yn canolbwyntio ar ddelio â chanlyniadau’r diffyg mewn tai a ragwelir ym Mryste - rhywbeth, gyda phob parch, nad yw ac na ddylai fod yn broblem i ni."
 
"Dros y tri deg mlynedd diwethaf mae calon masnachol llawer o'n cymunedau wedi cael eu niweidio'n sylweddol oherwydd polisïau ymosodol gan gadwyni manwerthu a phenderfyniad eithriadol o wael gan lywodraethau lleol a chenedlaethol."
 
Gorffennodd Jonathan Clark gyda neges glir i aelodau Plaid Cymru yn eu cynhadledd:
 
"Os ydym o ddifrif ynghylch newid ein gwlad er gwell, mae'n rhaid iddo ddechrau ar y lefel leol, ac mae’n rhaid dechrau nawr mae'n rhaid iddo ddechrau yma. Mae'n rhaid i ni ddangos i bobl nid yn unig y byddwn yn gwrando, ond y byddwn yn gweithredu i sicrhau newid pethau er gwell ar gyfer ein holl gymunedau. "

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.