Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Angen gweithredu - nid dim ond geiriau - yn sgil y Cyfamod Milwrol

22/11/2012

Mae Elfyn Llwyd AS Plaid Cymru wedi defnyddio dadl Seneddol i bwysleisio pwysigrwydd y Cyfamod Milwrol, gan fynegi pryderon nad yw’n cael ei weithredu yn y ffordd orau posib mewn rhai meysydd. Rhybuddiodd fod nifer o gyn-filwyr yn wynebu unigrwydd a dioddefaint o ganlyniad i hyn.

Mae Mr Llwyd, sydd wedi ymgyrchu’n helaeth dros hawliau cyn-filwyr ac sy’n cadeirio Grwp Seneddol Cyn-filwyr yn y System Cyfiawnder Droseddol, yn ofni bod loteri cod-post ar waith ble fo rhai cyn-filwyr sydd angen gofal ar ol gwasanaethu yn anffafriaeth oherwydd ble maent yn byw neu faint o amser sydd wedi mynd heibio ers iddynt fod yn gwasanaethu.

Dywedodd hefyd, er fod y mwyafrif o aelodau’r lluoedd arfog yn dychwelyd i fywyd arferol ar ol gadael, mae’n hollbwysig fod y rhai sydd angen gofal yn derbyn y gefnogaeth orau posib yn unol â’r Cyfamod Milwrol, a bod hyn yn pwysleisio ei fod yn rhywbeth sy’n rhaid ei roi ar waith, nid dim ond bodoli mewn egwyddor.

Wrth siarad ar ol y ddadl, dywedodd Mr Llwyd:

“Er ei bod yn galonogol tu hwnt fod y Cyfamod bellach yn gyfraith, mae’n hanfodol ei fod yn llunio sail gweithredu cadarn, nid dim on geiriau gwag.

“Os na gyflawnir hyn – fel rwy’n ofni sy’n digwydd mewn rhai achosion ar hyn o bryd – mae perygl y bydd rhai cyn-filwyr yn dioddef anffafriaeth ar sail ble maent yn byw neu pa bryd oeddynt yn gwasanaethu. Mae’r loteri cod post hyn yn gwbl annerbyniol ac yn sarhad i’r rhai sydd wedi aberthu cymaint dros eu gwledydd.

“Tra bod y mwyafrif o aelodau’r lluoedd arfog yn dychwelyd i fywyd sifil heb drafferthion, os nad yw’r Cyfamod yn cael ei weithredu’n gywir yna bydd y cyn-filwyr hynny sydd angen cymorth yn wynebu amryw o broblemau megis unigrwydd, diffyg cefnogaeth lles, problemau iechyd meddwl ac, mewn rhai achosion, problemau alcohol.

“Mae’r ffaith fod y ddadl hon wedi ei chynnal o gwbl yn dangos yn glir fod pryderon yn bodoli dros wendidau’r Cyfamod Milwrol.

“Yr hyn sydd ei angen yw mwy o adnoddau i ddelio gyda phroblemau iechyd meddwl, gwell cydnabyddiaeth o anghenion lles cyn-filwyr, a gweithredu brys i daclo’r ddibyniaeth ar alcohol a sylweddau eraill sy’n datblygu ymysg nifer o aelodau’r lluoedd arfog.

“Mae’r unigolion hyn wedi dangos ymrywymiad ac aberth mawr drwy gydol eu cyfnod o wasanaeth ac er, mewn blynyddoedd diweddar, rydym wedi gweld datblygiadau cadarnhaol ym maes gofal cyn-filwyr, mae cryn waith i’w wneud eto er mwyn sicrhau nad oes mwy o ddynion a merched yn wynebu dioddefaint pellach.”