Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Uwchgynhadledd allweddol i Gymru

06/02/2013

"Dymunwn weld Cymru lwyddiannus yn chwarae rhan gadarnhaol yn yr Undeb Ewropeaidd" - ASE Plaid Cymru

 Wrth siarad cyn uwchgynhadledd allweddol yr Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel yr wythnos hon lle bydd arweinwyr Ewrop yn trafod cyllideb hirdymor yr Undeb Ewropeaidd, mae ASE Plaid Cymru,  Jill Evans, wedi pwysleisio pwysigrwydd ariannu Ewropeaidd i Gymru. Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan yr ASE yn dangos bod Cymru yn elwa o fod yn yr Undeb Ewropeaidd, a bod pob unigolyn yn derbyn £40 y flwyddyn o ganlyniad i fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd. Galwodd Ms Evans ar arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd i gynnal cynlluniau gwariant presennol fydd yn helpu hybu twf economaidd a chreu swyddi yng Nghymru ac ar draws Ewrop."

Ond mae llywodraeth y DG yn ceisio gwneud toriadau dwfn i gyllid yr Undeb Ewropeaidd, tra bod Llywydd yr UE wedi cynnig toriadau ychwanegol o 20 biliwn ar ben yr 80 biliwn a gynigwyd eisoes.

Mewn uwchgynhadledd blaenorol, dangosodd grŵp o aelod wladwriaethau mwyaf yr UE eu bod yn awyddus i dorri 30 biliwn arall o'r gyllideb.

Mae plaid Lafur y DG yn dymuno gweld mwy o doriadau yng nghyllideb gyffredinol yr UE, er bod llywodraeth Cymru yn honni ei fod yn gwrthwynebu  hyn.

Mae Cymru wedi elwa, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diweddaraf, yn nhermau biliynau o bunnoedd mewn cronfeydd strwythurol, a channoedd o filiynau mewn cymorthdaliadau amaethyddol. Mae nifer o fyfyrwyr Cymreig wedi gallu astudio dramor hefyd, diolch i gynllun Erasmus a ariannir gan yr Undeb Ewropeaidd, sydd wedi dod a nifer o fyfyrwyr tramor i Gymru hefyd.

Dywedodd Jill Evans:

"Mae pawb yng Nghymru tua £40 y flwyddyn yn well eu byd o ganlyniad i'r ffaith ein bod yn aelodau o'r Undeb Ewropeaidd. Dymunwn weld Cymru lwyddiannus yn chwarae rhan gadarnhaol yn yr Undeb Ewropeaidd. Rydym wedi elwa'n fawr yn ystod y blynyddoedd diweddar o ganlyniad i ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a mynediad at y farchnad sengl. Ond bydd y buddion hyn yn wynebu perygl yn y dyfodol os yw cyllideb yr UE yn cael ei dorri yn ôl dymuniad Llafur a'r Torïaid.

"A dweud y gwir, gallai Cymru golli dros biliwn o bunnoedd dros y saith mlynedd nesaf.

“Fe fyddem yn arbennig o fregus yn dilyn toriadau i gronfeydd strwythurol, cymorthdaliadau ffermio ac arian ar gyfer cynnal ymchwil ac arloesi. Mae yna bryder cynyddol hefyd y gallai'r rhaglen Erasmus, sydd wedi helpu miloedd o Gymry i astudio dramor, wynebu toriadau llym.

"Mae'n hanfodol i Gymru ein bod yn osgoi toriadau i gyllid yr UE. Bydd unrhyw doriadau yn golygu diffyg cefnogaeth drychinebus i'n hardaloedd tlotaf, i'n diwydiant amaeth ac ar gyfer ein sector academaidd. Mae gyda ni hawl i'r arian yma, ac mae ei angen arnom nawr yn fwy nac erioed i'n helpu i gael adfywiad yn dilyn yr argyfwng economaidd. Gallai unrhyw gytundeb yn uwchgynhadledd yr wythnos hon ar doriadau yn y gyllideb fod yn drychinebus i Gymru."