Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

AS Plaid yn rhybuddio y daw mwy'n ddibynnol ar fanciau bwyd

12/02/2013

Heddiw, bydd Hywel Williams AS Plaid Cymru yn defnyddio dadl yn Neuadd San Steffan i fynegi pryderon dros y cynnydd diweddar yn y nifer o fanciau bwyd yng Nghymru a rhybuddio y bydd y broblem yn gwaethygu pan ddaw cynlluniau diwygio lles y Glymblaid i rym fis Ebrill.

Ar hyn o bryd mae 23 banc bwyd yng Nghymru – naw ohonynt wedi agor yn y 12 mis diwethaf – yn bwydo bron i 30,000 o bobl yn 2012, bron i dair gwaith yn fwy na’r flwyddyn flaenorol.

Dywedodd Mr Williams fod banciau bwyd yn rhwyd achub hanfodol. Ond deillia ei bryderon o’r ffaith fod bron i hanner y bobl sy’n defnyddio banicau bwyd yn gwneud hynny oherwydd oedi neu newidiadau i’w budd-daliadau, ac mae disgwyl i’r ffigwr hwn gynyddu’n sylweddol wrth i filoedd o bobl wynebu toriadau a dryswch pan fydd y system Credyd Cynhwysol ddod i rym yn y gwanwyn.

Dywedodd Mr Williams:

"Mewn wythnosau diweddar, mae sawl sgwrs wedi cymryd lle yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog ble ymddengys fod Aelodau o ddwy ochr y Ty yn chwarae gwleidyddiaeth gyda thlodi.

“Mae’r cega dros pryd fydd y Prif Weinidog yn ymweld â banc bwyd, a pha blaid sy’n gyfrifol am y cynnydd yn eu niferoedd, yn tynnu sylw o’r mater o ddifrif sef y ffaith fod pobl yn cael trafferth fforddio digon o fwyd i fwyta yn un o wledydd cyfoethocaf y byd yn ystod yr unfed ganrif ar hugain.

“Mae anghydbwysedd incwm, chwyddiant prisiau bwyd a diffyg cyflog byw, oll yn resymau pam fod pobl gyffredin yn ennill llai a gwario mwy ar nwyddau hanfodol pob dydd megis bwyd a thanwydd.

“Wrth i fwy o gynlluniau’r Glymblaid i newid sail y wladwriaeth les ddod i rym fis Ebrill, bydd yr achosion tlodi hyn yn tyfu gan orfodi mwy a mwy o deuluoedd i droi at fanciau bwyd wrth iddynt ymdrechu i dalu costau sylfaenol megis lloches, gwres, bwyd a dillad.

“Mae Plaid Cymru wedi galw’n gyson am gyflog byw er mwyn taclo’r bwlch cynnyddol rhwng incwm a gwariant. Mae mabwysiadu’r polisi hwn yn hanfodol er mwyn i ni fedru mynd i’r afael âr bwlch cyfoeth hwn sydd wedi tyfu dros y degawdau diwethaf gan adael rhai rhannau o’r DU ddeg gwaith yn dlotach nag ardaloedd eraill.

“Rydym hefyd eisiau gweld gweithredu cadarn gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu’r economi yng Nghymru a chreu swyddi sy’n talu – un opsiwn yw Banc Cymru a fyddai’n benthyg i ddiwydianau lleol, fel yr awgrymodd Plaid Cymru’n ddiweddar.

“Mae’r bobl sy’n sefydlu a chynnal banciau bwyd yn gwneud gwaith da ac yn cynnig rhwyd achub yn yr amgylchiadau presennol. Ond nid oes croeso i’r rheswm dros gynnydd mewn niferoedd banciau bwyd.

“Rhaid taclo achosion sylfaenol tlodi. Ni allwn fodloni ar atebion dros dro sy’n creu ansicrwydd a dibynniaeth. Fe arall, bydd mwy a mwy o fanciau bwyd yn agor ledled y DU gan eu troi’n arwydd arall o ddiffyg tosturi Llywodraeth y Glymblaid.”