Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Leanne: Rhowch gig coch Cymru ar y fwydlen am ginio dydd Sul

15/02/2013

 

Sgandal cig ceffyl yn amlygu pwysigrwydd gallu olrhain bwyd

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar siopwyr Cymru i barhau i gefnogi diwydiant cig coch Cymru ar i gig ceffyl gael ei ddarganfod mewn gwaith pecynnu yng Ngheredigion. Mae Leanne Wood wedi galw ar ddefnyddwyr Cymreig i ofalu bod modd olrhain y cig maent yn brynu, yn unol â safonau’r diwydiant, ac i gadw eu hyder yn y diwydiant.

Galwodd Leanne Wood hefyd am ddefnyddio technoleg newydd mewn profion DNA er mwyn cyflwyno trefn o wiriadau ar hap, gan y byddai hyn yn ennyn mwy o hyder ymysg defnyddwyr.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Mae’r sgandal cig ceffyl wedi gwneud difrod ofnadwy i hyder defnyddwyr, a rhaid i ni weithredu ar fyrder i ymdrin â hyn. Mae perygl y gallai enw da’r diwydiant cig coch Cymreig cyfan ddioddef. Dyna pam ei bod yn bwysig parhau i gefnogi’r diwydiant, trwy hybu gwerthoedd ansawdd, olrhain, a tharddiad y bwyd. Mae cig sy’n cael ei werthu fel cig oen a chig eidion Cymreig wedi ei olrhain a’i labelu yn drwyadl, a gall defnyddwyr fod yn hollol hyderus yn ei darddiad a dull ei brosesu.

“Gallai cyflwyno system o samplo DNA fel mater o drefn wneud i ffwrdd bron yn gyfan gwbl ag unrhyw gam-labelu cig. Mae’r dechnoleg i wneud hyn ar gael yn awr, felly fe ddylid ei ddefnyddio i ddileu unrhyw arferion twyllodrus.

“Fodd bynnag, yn y cyfamser, mae llawer y gallwn ni wneud fel defnyddwyr unigol. Gallwn sicrhau tarddiad ein bwyd a gwneud yn siŵr ein bod yn prynu cig y mae modd ei olrhain. A gallwn barhau i gefnogi ffermwyr a chyflenwyr cig Cymru.

“Cig eidion Cymreig fydda’i yn gael i ginio’r dydd Sul yma, oherwydd mai nawr yw’r adeg i ni roi gwerth ar ein ffermwyr, a chefnogi’r diwydiant cig coch o’r radd flaenaf sydd gennym ni yma yng Nghymru.”

Meddai AC Ceredigion Elin Jones:

“All llywodraethau ddim gwadu eu cyfrifoldeb am y sgandal hwn. Mae llywodraeth y DG wedi ymrwymo i dorri cyllideb yr Asiantaeth Safonau Bwyd o draean cyn 2015. Yn ôl cyfrifon yr ASB, torrwyd 28% o’r gyllideb wreiddiol eisoes ers i lywodraeth y DG ddod i rym yn 2010, gan gynnwys toriad o £27m llynedd. Yn y cyfamser, gostyngwyd nifer y bobl a gyflogir i orfodi cyfreithiau bwyd o 6.1% ers 2009. Ystyr hyn yw llai o arolygwyr hylendid cig i gynnal gwiriadau ar hap.

“Mae torri’n ôl ar arferion rheoleiddio yn anfon y neges anghywir i rai rhannau o’r diwydiant prosesu cig a bwyd, a all weld llai o reoleiddio fel rhywbeth sy’n rhoi rhwydd hynt iddynt ostwng safonau. Mae angen i lywodraethau Cymru a’r DG yn awr ddangos i ni sut y byddant yn gofalu y caiff safonau eu gwella.”