Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Diweithdra yng Nghymru yn parhau yn sylweddol uwch na chyfartaledd y DG

20/02/2013

Plaid Cymru yn pwyso am gynnydd ar ddiweithdra

Mewn ymateb i ffigyrau diweithdra heddiw, dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Alun Ffred Jones:

“Y ffaith yw bod diweithdra yng Nghymru wedi codi unwaith eto. Mae cyfradd gyfartalog diweithdra yng Nghymru yn sylweddol uwch na gweddill y DG ar 8.6% o’i gymharu â 7.8%, ac y mae 50,000 yn fwy o bobl ddi-waith yng Nghymru yn awr o gymharu â dechrau’r dirwasgiad. Mae canlyniadau perfformiad anghyson ym mhob chwarter llynedd yn dangos mor anwadal y mae amodau mewn gwirionedd. Mae hyn mewn sefyllfa lle nad yw cyflogau yn codi i gyfateb i chwyddiant, sydd yn rhoi mwy o bwysau ar deuluoedd. Y mae’r ffeithiau hyn oll yn peri pryder, sy’n profi fod llawer mwy sydd angen ei wneud i wrthweithio’r broblem hon.

“Mae pethau y gall Llywodraeth Cymru wneud yn awr i wrthweithio’r broblem hon, megis dwyn prosiectau buddsoddi cyfalaf ymlaen a chefnogi BBaCh, a bydd Plaid Cymru yn parhau i alw am hyn. Ond y mae pethau sylfaenol sydd yn gorfod digwydd yn y tymor hir a all ein helpu i ymdrin â chreu swyddi. Mae Plaid Cymru wedi dangos yn glir pam fod angen i Lywodraeth Cymru gael y mecanweithiau creu swyddi a argymhellir gan Ran 1 Silk i roi hwb i’r economi a chefnogi creu swyddi. Nid mater o greu mwy o swyddi yw hyn, ond hefyd y math iawn o swyddi i gwrdd ag anghenion Cymru.”