Plaid Cymru

Parhau i’r wefan hon... / Continue to view current website...

Dewisiwch iaith / Choose a language

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Ymateb Plaid Cymru i Adroddiadau Estyn

20/02/2013

Wrth ymateb i adroddiadau Estyn ar addysg ym Merthyr a Sir Fynwy, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Addysg, Simon Thomas AC:

“Mae’r adroddiadau hyn yn cadarnhau’r darlun sy’n ymddangos o system addysg anghyfartal nad yw’n gweithio yng Nghymru. Hyd yma, does yr un awdurdod addysg lleol wedi’i farnu yn “rhagorol” ac y mae tri mewn mesurau arbennig eisoes. Nawr mae Sir Fynwy a Merthyr wedi’u pwyso yn y glorian a’u cael yn brin. Yn achos Merthyr, bu’r ysgrifen ar y mur ers peth amser, ac y mae’n siomedig nad yw’r awdurdod wedi gwella. Dylai’r Gweinidog ystyried ymyrryd yma.

“Mae’r holl hanes yn tanlinellu’r cyflwr truenus y gadawyd Cymru ynddi gan un gweinidog addysg Llafur ar ôl y llall ers 1997, ac mewn llawer achos, yr un fu methiannau awdurdodau addysg Llafur. Pan oedd Plaid Cymru mewn clymblaid gyda Llafur fe gefnogodd ac annog y rhaglen bresennol o welliannau ysgolion, ond mae’r adroddiad yn amlygu’r angen am weithredu mwy pendant fyth. Yn amlwg, mae angen adolygu dyfodol awdurdodau addysg lleol, ac mae angen rhyw fath o ailstrwythuro a newid canolbwynt. Fodd bynnag, ni ddylem adael i hyn rwystro gwelliannau syml mewn dysgu llythrennedd a rhifedd a sgiliau allweddol yn y dosbarth. Mae angen cefnogi’r proffesiwn dysgu, eu canmol lle maent yn gwneud gwaith da, a chymryd camau lle mae arweiniad gwael yn gwneud cam â’n plant.

“Yng ngoleuni’r cyswllt clir rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol, a’r lefelau uwch o amddifadedd yng Nghymru o gymharu â gweddill y DG, mae peidio ag ymdrin â’r mater hwn yn dal ein heconomi’n ôl ac yn gwneud tro gwael â’n plant.”