Cynllun gwerth biliynau o bunnoedd i uwchraddio seilwaith Cymru

Rhunmon.jpg

Bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yn seilwaith Cymru i ail-sbarduno’r economi, dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth. Dywedodd y byddai llywodraeth Plaid Cymru, os caiff ei hethol ym mis Mai, yn sbardun i dwf economaidd.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth mai un o brif amcanion ei blaid yw dwyn y cyfoeth a gynhyrchir y pen yng Nghymru i fyny i gyfartaledd y DG. Ar hyn o bryd, y ffigwr – ar 71.4% o gyfartaledd y DG – yw’r isaf o unrhyw un o genhedloedd neu ranbarthau’r DG.

Yn gynharach yr wythnos hon, gosododd Rhun ap Iorwerth allan ei gynlluniau i adfywio economi Cymru, gan gynllunio i ail-sefydlu brand ADC ar gyfer corff masnachu a buddsoddi newydd, sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru newydd (CSCC), a helpu busnesau Cymru i dyfu trwy sefydlu Banc Cenedlaethol Cymru i bontio’r bwlch o £500m y flwyddyn y mae BBaCh yn ei wynebu.

Trwy CSCC, meddai, bydd Plaid Cymru yn cyflwyno rhaglen fudsoddi fawr gwerth biliynau o bunnoedd fydd yn uwchraddio’r seilwaith ffisegol a digidol yng Nghymru.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth:

“Gall llywodraeth Plaid Cymru fod yn sbardun i dwf economaidd. Ein hamcan yn anad dim yw gwrthdroi bwlch cyrhaeddiad economaidd Cymru â gweddill y DG, sy’n lledu fwyfwy, ymhen cenhedlaeth. Does dim rheswm i Gymru fod ar ei hôl hi, ac eto mae’r cyfoeth a gynhyrchir y pen yn is nac yn unrhyw ran arall o’r DG, mae cyflogau yng Nghymru tua £100 yr wythnos yn is na chyfartaledd y DG, a diweithdra yng Nghymru yn uwch.

“Fel rhan o’n cynlluniau, bwriadwn sefydlu corff newydd, Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, corfforaeth gyhoeddus annibynnol fydd yn cynllunio, cyllido a chyflwyno’r dyheadau sydd yn y Cynllun Buddsoddi Seilwaith Cenedlaethol.

“Bydd CSCC yn codi arian yn annibynnol ar y llywodraeth, ac yn buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol. Mae’n gynllun uchelgeisiol, ond barn Plaid Cymru yw na allwn fforddio peidio uwchraddio ein seilwaith a gosod sylfeini cyfnod o dwf economaidd cyson. Rhaid i ni sicrhau’r amgylcheddau trafnidiaeth, technolegol a chyswllt i fusnesau yng Nghymru ffynnu.

“Mae’n bryd ail-gychwyn yr economi, a gall llywodraeth Plaid Cymru fod yn sbardun i’r twf economaidd y mae arnom ei angen.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.