Ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai, tai - y Blaid yn datgelu cynllun trawsnewidiol i isadeiledd Cymru

Cam_7_-_Rhaglen_Fuddsoddi_mewn_Isadeiledd.png

Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, heddiw wedi amlinellu sut y byddai llywodraeth ei blaid yn lansio’r rhaglen fwyaf o fuddsoddi mewn isadeiledd ers datganoli er mwyn trawsnewid ffyrdd, rheilffyrdd, ysgolion, ysbytai a chartrefi Cymru.

Byddai’r elw a wneid gan NICW – y Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol i Gymru – yn cael ei gadw a’i ddefnyddio i wella’r fantolen ac i fuddsoddi mewn mwy o brosiectau seilwaith y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth y byddai’r prosiectau fyddai’n cael eu cynnwys yn NICW wedi eu lleoli ym mhob rhan o’r wlad, fyddai o les i economi Cymru gyfan yn ogystal â chysylltu cymunedau yn well ac ymdrin â’r loteri cod post sy’n bla ar yr NHS yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae NICW yn rhan o faniffesto Plaid Cymru sydd wedi ei gostio’n llawn a’i wirio yn annibynnol. Bydd y cynllun buddsoddi am godi £7.5bn ar gyfer prosiectau buddsoddi cyfalaf dros gyfnod o ddeng mlynedd.

Rhun_(Economy_Infrastructure)_CYM.png

Meddai Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth:

“I fod yn llwyddiannus yn economaidd a chymdeithasol, mae ar unrhyw wlad fodern angen seilwaith modern ac effeithiol.

“Dyna pam y mabwysiadodd Plaid Cymru agwedd arloesol tuag at ddwyn gerbron y prosiect buddsoddi cyfalaf mwyaf ers datganoli, gyda’r bwriad o drawsnewid ffyrdd, ysgolion, ysbytai a stoc dai Cymru.

“Prif amcanion NICW fyddai galluogi Llywodraeth Cymru i ddefnyddio rhan o’u gwriant cyfredol i gyllido buddsoddi cyfalaf mewn modd effeithlon. Byddai NICW hefyd yn creu corff arbenigol gyda phrofiad mewn caffael a thrafod gyda chontractwyr, fyddai’n arwain at gyflwyno prosiectau seilwaith y sector cyhoeddus yn fwy effeithiol, ac yn lleihau costau.

“Byddai unrhyw elw a gedwid yn NICW yn cael ei ddefnyddio i wella eu mantolen ac i fuddsoddi mewn mwy o brosiectau seilwaith y sector cyhoeddus.

“Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i uno Cymru. Bydd hyn yn gofyn am gymunedau wedi eu cysylltu’n well, mynd yn gynt ac yn haws at wasanaethau cyhoeddus hanfodol, a mynediad dibynadwy at y rhyngrwyd sydd mor hanfodol i fusnesau.

“Trwy foderneiddio cysylltiadau rheilffordd a’r ffyrdd pwysicaf megis yr M4 a’r A55, cyflwyno band eang uwch-gyflym i bawb, gan wneud buddsoddiad nas gwelwyd erioed o’r blaen mewn effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi, bydd NICW yn cyrraedd y nod hwn.

“Byddwn hefyd yn adeiladu 10,000 o dai fforddiadwy newydd, yn sefydlu rhwydwaith o gridiau ynni lleol, gwella adeiladau ysgolion, ac yn buddsoddi yn seilwaith y porthladdoedd a datblygiadau morlynnoedd llanw ym mhob rhan o Gymru.

“Bydd NICW yn cynnig dewis gwell na model methiannus y PFI (Menter Cyllid Preifat). Mae gan y cynllun buddsoddi mentrus ond darbodus hwn botensial enfawr i drawsnewid seilwaith Cymru, symbylu’r economi, a chyflwyno gwelliannau gweladwy o fywydau beunyddiol pobl.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.