San Steffan yn torri nifer yr heddweision

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Mae nifer yr heddweision yng Nghymru wedi cwympo o 753 ers 2010 yn ôl ffigyrau gan Ffederasiwn yr Heddlu.

Dengys y ffigyrau effaith toriadau San Steffan i gyllidebau ar blismona rheng-flaen, ac y mae wedi hybu galwadau eto am i gyfrifoldeb dros blismona gael ei basio o San Steffan i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Dengys ffigyrau Ffederasiwn yr Heddlu Gwent sydd wedi dioddef waethaf, gan golli 22% o’i its heddweision, gyda Heddlu De Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn colli 8% a Dyfed-Powys yn colli 4%. Yn gyffredinol, gostyngodd nifer yr heddweision yng Nghymru o 10% ers 2010.

Yn ychwanegol at y cwymp yn nifer yr heddweision, dengys data Ffederasiwn yr Heddlu fod 78% o heddweision yng Nghymru a Lloegr yn dweud nad oes ganddynt ddigon o swyddogion i wneud eu gwaith yn iawn, a dywedodd 58% nad oes ganddynt ddigon o amser i wneud eu gwaith yn iawn.

Yn ei sylw ar y ffigyrau, meddai llefarydd Plaid Cymru ar y Swyddfa Gartref, Liz Saville Roberts:

“Mae Llywodraeth Prydain yn peryglu diogelwch y cyhoedd yn enw eu hobsesiwn diangen gyda chrebachu gwasanaethau cyhoeddus.

“Dyma ganlyniad toriadau di-baid i wariant – gwasanaeth heddlu sydd yn brin o staff, yn brin o adnoddau a than bwysau.

“All yr un heddlu golli 310 o heddweision dros bum mlynedd – fel y gwnaeth Heddlu Gwent – heb i hynny effeithio ar allu’r heddlu i gyflawni eu dyletswyddau o gadw’r cyhoedd yn ddiogel a chefnogi’r gwasanaethau diogelwch.

“Gwyddom y byddai gan unedau megis Timau Cymdogaethau Diogelach, sydd yn gwneud gwaith hanfodol o ran cefnogi ymdrechion gwrthderfysgaeth, chwech o swyddogion gan gynnwys Sarsiant a dau Gwnstabl ddeng mlynedd yn ôl, ac y buasent wedi ymestyn, ar gyfartaledd, dros un ward cyngor yr un. Yn awr, mae gan bob tîm dri yn unig o swyddogion ar gyfartaledd a’u bod yn ymestyn dros ardaloedd sydd 75 y cant yn fwy nac o’r blaen.

“Dyma ganlyniadau anweledig llymder San Steffan, ac er eu bod yn anweledig, yr effaith gwirioneddol yw nad yw’r cyhoedd yn gyffredinol mor ddiogel.

“Bydd Llywodraeth y DG yn dweud bod cyfraddau troseddu yn isel ond y mae hyn yn mynd y tu hwnt i droseddu ar y strydoedd - bydd hyn yn cael effaith ar eithafiaeth, radicaleiddio a gangiau. Mae disgwyl i’r heddlu yn awr ddelio â throseddau’r 21ain ganrif megis seibr-ddiogelwch, twyll a denu plant ar-lein, ac ar yr un pryd gadw heddweision ar y strydoedd.

“Mae Plaid Cymru wedi dweud ers amser y dylid trosglwyddo’r cyfrifoldeb dros blismona Cymru o San Steffan i Gymru, gan adael i ni ddianc o’r agwedd Lundain-ganolog, un-maint-i-bopeth at blismona, ond y mae’n hanfodol hefyd ein bod yn gwneud hynny er mwyn amddiffyn cyllid yr heddlu.

“Byddwn yn parhau i bledio’r achos dros i’r heddlu yng Nghymru a Lloegr gael yr adnoddau iawn, ond y gwir yw ar hyn o bryd, petai plismona wedi ei ddatganoli, y byddai heddluoedd Cymru yn well eu bod o £25 miliwn y flwyddyn - mwy na digon i wneud iawn am y swyddogion coll hynny.

“Does gan San Steffan ddim cyfiawnhad dros gadw eu dwylo ar blismona Cymru, a pho hwyaf y bydd hyn yn parhau, dyfnaf fydd y toriadau ac yn y pen draw, diogelwch y cyhoedd fydd yn talu’r pris.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.