“Dylai dim bargen olygu dim Brexit” medd Dafydd Wigley

Wigley_conference_2.jpg

Dylai pleidlais yn erbyn telerau terfynol ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd yn Nhŷ’r Cyffredin olygu bod y Deyrnas Gyfunol yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley.

Cynigiodd cyn-arweinydd Plaid Cymru welliant i Fesur (Ymadael) yr Undeb Ewropeaidd, a drafodwyd yn Nhŷ’r Arglwyddi, yn galw am ddiddymu Erthygl 50 os bydd ASau yn gwrthod telerau terfynol ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd, neu os metha Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol â dod i gytundeb o gwbl.

Taniodd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol Erthygl 50 Cytundeb yr Undeb Ewropeaidd ar Fawrth 29 2017 trwy ysgrifennu at Lywydd Cyngor Ewrop, Donald Tusk.

Mae a ellir diddymu Erthygl 50 neu beidio yn destun dadleuon cyfreithiol. Er na chafwyd unrhyw ddyfarniadau llys ar y gallu i’w ddiddymu, mae llawer o’r farn y gellir ei diddymu, gan gynnwys yr un a ddrafftiodd Erthygl 50, yr Arglwydd Kerr. Mae egwyddor gyffredinol cyfraith ryngwladol, a osodir allan yn Erthygl 68 Confensiwn Fienna ar Gyfraith Cytundebau y gall hysbysiad o fwriad i dynnu’n ôl o gytundeb “gael ei ddiddymu ar unrhyw adeg cyn y daw i rym”.

Yn ei sylw, meddai arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley:

“Mae telerau ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd yn fater o gryn arwyddocâd a fydd yn cael effaith sylweddol ar ein busnesau, ein gweithgynhyrchwyr a’n ffermwyr yn ogystal ag ar safon byw ein dinasyddion.

“Gallai telerau terfynol y cytundeb ymadael bennu a fydd gan ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n gweithio yn ein hysbytai a’n prifysgolion yr hawl i aros yma ai peidio; a all ein gweithgynhyrchwyr symud cydrannau yn rhwydd rhwng eu gwahanol weithfeydd rhyngwladol neu beidio; ac a all ein ffermwyr werthu eu cynnyrch i’r 27 o wledydd eraill Ewrop heb dariffau.

“Mae’r pynciau hyn o dragwyddol bwys i’n dinasyddion ac nid yw pleidlais ‘cymryd neu wrthod’ lle mae ASau yn cael dewis rhwng bargen ddrwg neu ddim bargen o gwbl yn ddigon da.

“Dylai’r baich fod ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol a’r Undeb Ewropeaidd i gytuno ar delerau fyddai’n ennyn cefnogaeth Cyngor Ewrop a Senedd y Deyrnas Gyfunol. Os nad yw’r fargen derfynol yn ddigon da, dylid ei gwrthod, a dylai ‘dim bargen’ olygu dim Brexit – a dylid diddymu Erthygl 50.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.