Dim cynlluniau i'r amgylchedd wedi Brecsit

1902192.jpg

Mae’r Gweinidog Cysgodol dros yr amgylchedd a materion gwledig, AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am beidio â chael unrhyw gynlluniau ar gyfer diogelu amgylchedd Cymru ar ôl Brexit.

Gyda llai na deugain diwrnod i fynd tan bod y DU fod i adael yr Undeb Ewropeaidd, nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno ymgynghoriad nac unrhyw gynigion pendant ar gyfer trefniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit.

Meddai Llyr Gruffydd AC, a fydd yn codi'r mater gyda’r Gweinidog yn y siambr heddiw, mai pobl ac amgylchedd Cymru fydd yn ‘talu'r pris’ am driniaeth annigonol Llywodraeth Cymru o fater mor hollbwysig.

Meddai Gweinidog Cysgodol dros yr amgylchedd a materion gwledig Llyr Gruffydd AC,

“Mae'n syfrdanol ein bod eto i weld unrhyw gynigion gan Lywodraeth Cymru ar gyfer trefniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit. Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei ddeddfwriaeth arfaethedig ar gyfer Lloegr y llynedd, ond tudalennau gwag sydd gennym yng Nghymru.

“Fe addawodd y Gweinidog ymgynghoriad yr haf diwethaf. Ond rydym ni nawr ym mis Chwefror ac rydym yn dal i aros am ymgynghoriad ar opsiynau heb son am fod yn barod i weithredu cynigion pendant ar sut y gallwn sicrhau ein bod yn amddiffyn amgylchedd Cymru mewn dim ond chwe wythnos.

“Yr unig beth sydd yn fwy annigonol na diffyg strwythurau llywodraethu amgylcheddol yw ymdrin â Llywodraeth Cymru o’r sefyllfa hon. Pobl ac amgylchedd Cymru fydd yn talu’r pris am eu hymateb poenus o araf i fater hollbwysig.”

Mae WWF hefyd yn galw am weithredu brys ac wedi anfon llythyr at Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Meddai Anne Meikle, Cyfarwyddwr WWF Cymru,

“Rhaid i Lywodraeth Cymru amddiffyn hawliau ei dinasyddion i ymladd dros yr amgylchedd. Nid dim ond pleser gweledol yw’r byd naturiol ond sylfaen sylfaenol ein hiechyd, ein lles a'n ffyniant. Ni all y Llywodraeth anwybyddu hawl pobl i gael mynediad at gyfiawnder i ddiogelu ein tirlun Cymreig hardd pan fyddwn yn gadael yr UE, o'n bywyd gwyllt i'r aer rydym yn anadlu.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella'r amgylchedd ar ôl Brexit. Eto, nid oes digon o fanylion neu amserlen glir yn eu cynlluniau nhw ac mae amser yn rhedeg allan. Wrth i ni adael yr UE, bydd gweld diflannu amddiffynfeydd ein amgylchedd.  Mae angen i’r Llywodraeth fanteisio ar y cyfle hwn i greu deddfau cryfach i amddiffyn ein treftadaeth naturiol. Yr ydym mewn sefyllfa gref gan fod gennym eisoes deddfau a allai ddarparu'r sylfaen i roi natur wrth wraidd gwneud penderfyniadau a chreu gwell dyfodol i'n hamgylchedd naturiol. Gofynnaf iddynt gymryd camau brys i gyhoeddi cynigion manwl o sut y byddant yn gwneud hyn. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.