Plaid yn cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd dros fethiannau’r GIG

cwmtaf1.jpg

Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad annibynnol ar wasanaethau mamolaeth yng nghyn-Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf , cyflwynodd Plaid Cymru gynnig o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething, gaiff ei drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yr wythnos nesaf.

Yn gynharach heddiw, galwodd y blaid ar i’r Gweinidog Iechyd Llafur ymddiswyddo.

Mae’r adroddiad yn amlygu patrwm sy’n peri pryder mawr am fethiannau yng ngwasanaethau mamolaeth Cwm Taf.  Mae’n dilyn adroddiadau eraill, gan gynnwys adolygiad yn 2014 o Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell Nedd Porth Talbot, ac Adolygiad Ockenden o ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Adam Price AC:

“Mae’r adroddiad heddiw ar wasanaethau mamolaeth yng Nghwm Taf yn peri loes mawr o’i ddarllen. Gwaetha’r modd, mae’n rhan o batrwm ehangach o fethiannau. Rhaid dal rhywun i gyfrif.

“Rhaid i’r Gweinidog Iechyd Llafur yn awr weld y methiannau erchyll hyn a sylweddoli na all y cyhoedd fod a hyder yn ei allu i  newid unrhyw beth.

“Dyna pam ein bod wedi cyflwyno’r cynnig hwn o ddiffyg hyder. Mater i bob Aelod Cynulliad fydd archwilio eu cydwybod eu hunain a phenderfynu a allant gefnogi’r Gweinidog Iechyd hwn.”

Ychwanegodd Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Helen Mary Jones AC,

“Mae’r adroddiad annibynnol ar wasanaethau mamolaeth yng Nghwm Taf, a gyhoeddwyd heddiw, wedi darganfod methiannau hynod ddifrifol yn safon y gofal y dylai pob claf allu ddisgwyl. Gwaetha’r modd, mewn rhai achosion, mae hyn wedi golygu bod bywydau wedi eu colli. Mae’r canfyddiadau hyn yn peri loes difrifol i’r teuluoedd dan sylw, ac i’r sawl sy’n derbyn gofal neu driniaeth ar hyn o bryd yn ysbytai Cwm Taf yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tydfil. Rwy’n meddwl amdanynt oll heddiw.

“Mae’r hyn sy’n digwydd yng Nghwm Taf yn rhan o batrwm cyson o fethiannau: o’r methiannau trychinebus hyn mewn gwasanaethau mamolaeth, i flynyddoedd o danberfformio yn Betsi Cadwaladr yn y gogledd, cam-drin cleifion yn ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd, a’r gofal gwael a gafodd cleifion ym Mhen-y-bont fel y gwelwyd yn adroddiad Andrews. Mae’r un problemau o brinder staffio, rheolwyr heb fod yn gwrando ar staff, a phryderon cleifion yn cael eu sgubo o’r neilltu a’u hanwybyddu yn dod i’r amlwg dro ar ôl tro - ac eto, does dim yn newid.”

“Mae’r patrwm hwn o berfformiad gwael wedi cyrraedd pwynt lle mae’n rhaid i’r Gweindog Iechyd ymddiswyddo. Dro ar ôl tro, mae wedi methu â mynd i’r afael â’r heriau sylweddol sy’n wynebu GIG Cymru, i’r graddau nad yw ei sefyllfa bellach yn gynaliadwy. All y cyhoedd ddim bod ag unrhyw hyder y cymerir unrhyw gamau arwyddocaol tra bod y Gweindog Iechyd hwn yn dal yn ei swydd. Er mwyn adfer hyder yn ein gwasanaeth iechyd, does ganddo ddim dewis ond ymddiswyddo.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.