Does yr un rôl arall yn rhoi cyfle i chi wneud cymaint o wahaniaeth i’ch cymuned leol.

Mae llawer o resymau cadarnhaol dros fod yn Gynghorydd. Gall rhai o’r isod, neu’r cyfan, fod yn wir amdanoch chi:

  • Gwneud gwahaniaeth a helpu i lunio dyfodol eich cymuned(au) lleol.
  • Efallai eich bod yn pryderu am eich ardal leol a’ch bod eisiau gofalu bod y gymuned yn cael y gwasanaethau iawn.
  • Rydych eisiau gwneud yn siŵr fod lleisiau pobl leol yn cael eu clywed a’u hystyried pan fydd penderfyniadau yn cael eu gwneud.
  • Nid ydych yn hapus â’r ffordd mae eich cymuned wedi ei chynrychioli ac yr ydych yn credu y gallwch fod yn well pencampwr dros y gymuned.
  • Mae gennych syniadau da i’ch cyngor a’ch cymuned.
  • Mae gennych sgiliau arbennig y gallwch eu dwyn i’r gymuned.
  • I adeiladu ar waith cymunedol trwy elusen, grŵp gwirfoddol neu gorff llywodraethol ysgol
  • Helpu i adeiladu presenoldeb Plaid Cymru yn y gymuned a sicrhau fod gan Blaid Cymru yn lleol y blaenoriaethau iawn ar gyfer eich ardal.

Fel y dywed y Gymdeithas Llywodraeth Leol: gall bod yn Gynghorydd hefyd wella eich gyrfa, gan ganiatáu i chi ddatblygu sgiliau arwain a dadansoddi, a chael profiad ymarferol o waith rheoli.

Mae cynghorwyr hefyd yn derbyn lwfans am eu hamser. Er enghraifft, yr oedd pob Cynghorydd Sir yn derbyn cyflog blynyddol sylfaenol o £13,868 yn 2019/2020

Os byddwch yn ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol megis Cadeirydd Pwyllgor neu safle ar Gabinet y Cyngor, byddwch yn derbyn cyflog ychwanegol.

Beth bynnag yw eich symbyliad, beth am gofrestru eich diddordeb mewn bod yn Bencampwr Cymuned Plaid Cymru heddiw?


1. Beth mae cynghorau’n wneud?

2. Cynghorau Tref / Cymuned

3. Pam fod yn Gynghorydd?

4. Os byddaf yn mynegi diddordeb, beth fydd yn digwydd nesaf?

5. Helpwch ni i ddeall y rhwystrau i fod yn Bengampwr Cymuned