Papur Comisiwn Isadeiledd i Gymru

Cliciwch yma i lawrlwytho'r papur.

Gallai Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol Cymru (NICW) Plaid Cymru gyflwyno ysgolion, ysbytai, ffyrdd a rheilffyrdd newydd a seilwaith band llydan ar draws Cymru, meddai Gweinidog Cabinet cysgodol y blaid dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Wrth lansio papur polisi grŵp Plaid Cymru, dywedodd Adam Price fod gan y NICW botensial i drawsnewid yr economi ym mhob rhan o Gymru trwy fuddsoddi mewn prosiectau seilwaith lle mae angen dybryd am fuddsoddiad cyfalaf.

Dylai NICW gael ei berchenogi gan Lywodraeth Cymru ond byddai’n gweithredu o hyd braich, meddai. Dylai fod â’r dyletswydd o nodi, costio a blaenoriaethu rhaglen ar gyfer prosiectau a fyddai gyda’i gilydd yn hybu’r economi ar draws Cymru gyfan a chyflwyno tuag at strategaeth seilwaith Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Seilwaith, Dai Lloyd, fod seilwaith yn elfen hanfodol mewn llwyddiant economaidd, ond fod gallu’r llywodraeth i fuddsoddi mewn rhaglen ystyrlon o fuddsoddi mewn seilwaith wedi ei rwystro gan gap ar bwerau benthyca a chan agenda llymder Llywodraeth y DG.

Mae NICW yn fodel arloesol fydd yn caniatau iddo godi rhyw £7.5 biliwn dros ddeng mlynedd i fuddsoddi mewn prosiectau seilwaith economaidd a chymdeithasol hanfodol ledled Cymru.

Dywedodd Gweinidog Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price:

“Gallai Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru Plaid Cymru drawsnewid Cymru. Gallwn wella amodau cymdeithasol trwy brosiectau megis codi ysgolion, ffyrdd ac ysbytai newydd a gwella band llydan, a gallem greu nifer fawr o swyddi ym mhob rhan o Gymru.

“Nid yw’r arian hwnnw ar gael ar hyn o bryd, a dyn apam mae’n rhaid i ni fod yn greadigol. Mae angen i’r llywodraeth Lafur fod yn fwy arloesol o lawer nac y bu yn y gorffennol, a dyna pam fod Plaid Cymru wedi dwyn gerbron y cynnig polisi hwn y disgwyliwn i Lywodraeth Cymru ei fabwysiadu.

“Gallai NICW ganiatau i’r llywodraeth gynyddu buddsoddi cyfalaf o £7.5 biliwn dros y ddeng mlynedd diwethaf. Yn y pen draw, mae gan NICW y potensial i gyflwyn o lefelau uwch o dwf economaidd ledled Cymru, a thros y tymor hir gallai gau’r bwlch economaidd rhwng Cymru a gweddill y DG.”

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Plaid Cymru dros Seilwaith, Dai Lloyd:

“Mae buddsoddi mewn prosiectau seilwaith yn hanfodol i greu swyddi, dwyn buddsoddiad i bob rhan o Gymru, a sicrhau llwyddiant economaidd tymor hir, a dyna pam y mae’n rhaid i ni edrych ar fodelau arloesol o ddwyn buddsoddiad gerbron mewn cyfnod o lymder.

“Mae Cymru wedi dioddef diffyg cymharol o fuddsodid mewn seilwaith dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae’n bryd i ni gyflwyno ffyrdd arloesol o symud yr economi eto.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.