Diogelu Dyfodol Cymru: Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood a'r Prif Weinidog yn gosod cynllun Cymru yn dilyn y refferendwm

diogeludyfodolcymru.png

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood a'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw wedi cyhoeddi cynllun cynhwysfawr ac ymarferol ar gyfer Cymru wrth i’r DU baratoi i negodi ynghylch ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r Papur Gwyn yn fwy na rhestr siopa o alwadau gan Gymru, mae’n fan cychwyn ymarferol ar gyfer negodi er lles pob rhan o’r Deyrnas Unedig.

Datblygwyd y papur ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, ac mae’n cydbwyso’r pryderon ynghylch mudo gyda’r gwirionedd economaidd sy’n gwneud cymryd rhan yn y Farchnad Sengl mor bwysig ar gyfer ffyniant Cymru yn y dyfodol.

Mae’r papur yn gosod chwe phrif faes:

Pwysigrwydd parhau i gymryd rhan yn y Farchnad Sengl er mwyn cefnogi busnesau, a sicrhau swyddi a ffyniant Cymru ar gyfer y dyfodol

Dull cytbwys o fynd i’r afael â mudo, drwy gysylltu hawl i fudo â swyddi ac arferion cyflogaeth da, cadarn sy’n amddiffyn gweithwyr o ba bynnag wlad y maen nhw’n dod

ran cyllid a buddsoddi, yr angen i Lywodraeth y DU wireddu'r hyn a addawyd yn ystod ymgyrch y refferendwm sef na fyddai Cymru yn colli ceiniog o gyllid o ganlyniad i benderfyniad y DU i ymadael â'r UE

Perthynas gyfansoddiadol sylfaenol wahanol rhwng y llywodraethau datganoledig a Llywodraeth y DU - wedi'i seilio ar barch o'r ddwy ochr a chytuno drwy gydsynio

Cynnal mesurau diogelu a gwerthoedd cymdeithasol ac amgylcheddol yr ydym yn ymfalchïo ynddynt yng Nghymru, yn arbennig hawliau gweithwyr, pan na fydd y rheiny yn cael eu gwarantu bellach drwy aelodaeth y DU o'r UE

Ystyriaeth briodol o drefniadau pontio er mwyn sicrhau nad yw'r DU yn syrthio dros ymyl y dibyn o ran ei pherthynas economaidd a'i pherthynas ehangach gydag Ewrop os na fydd cytundeb ynghylch trefniadau tymor hirach ar unwaith pan fydd yn ymadael.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

"Wrth gymryd rhan yn y broses hon, mae Plaid Cymru wedi rhoi blaenoriaeth i economi Cymru. Rydyn ni wedi gwneud hyn gan fod dwy ran o dair o’n holl allforion yn mynd i Farchnad Sengl Ewrop.

"Mae’r ffordd y byddwn yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd yn fater rhy bwysig i’w adael i un blaid. Bydd y telerau wrth ymadael, beth bynnag fydd y rheiny, yn arwain at ganlyniadau pellgyrhaeddol, hirdymor.

"Mae Plaid Cymru wedi gweithio’n adeiladol gyda Llywodraeth Cymru i ysgrifennu’r Papur Gwyn, ac wrth wneud hynny rydyn ni wedi cryfhau safbwynt negodi Cymru.
"Nawr rwy’n annog Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gymryd yr argymhellion hyn o ddifri."

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

“Mae'r Papur Gwyn yn darparu cynllun cynhwysfawr ac ymarferol ar gyfer y negodiadau gyda'n partneriaid yn Ewrop ynghylch ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd, ar sail tystiolaeth gadarn. Mae’n canolbwyntio ar flaenoriaethau Cymru ond wedi'i lunio i weithio ar gyfer y Deyrnas Unedig yn gyfan. Ac mae wedi’i seilio ar ddeialog a chytundeb rhyngom ni a Phlaid Cymru, felly bydd yn ennyn cryn dipyn o gefnogaeth yn y Cynulliad.

Mae'n cydbwyso'r neges a gawsom gan bobl Cymru y dylid ymadael â'r Undeb Ewropeaidd gyda'r gwirionedd economaidd sy'n gwneud cymryd rhan yn y Farchnad Sengl mor bwysig ar gyfer ffyniant Cymru, ac yn wir y Deyrnas Unedig yn gyfan, yn y dyfodol.

Mae'r penderfyniad y bydd y Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd wedi'i wneud. Yr her sy'n ein hwynebu ni i gyd nawr yw sicrhau ein bod yn llwyddo i gael y fargen orau bosibl i Gymru a'r Deyrnas Unedig. Gyda’i gilydd, mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru’n barod amdani.”

Cliciwch yma i lawrlwytho'r papur. Cliciwch yma i ddarllen blog gan Leanne Wood ynglŷn â'r papur.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.